Tillbaka till föregående sida

Årsrevisionen på Lovisa kärnkraftverk avslutades

Årsrevisionen på Lovisa kärnkraftverk avslutades

13.10.2016 kl 10:14
Webbnyhet

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk är slut för i år. Cirka 30 av STUKs sakkunniga övervakade årsrevisionen. De såg till att kraftbolagen beaktade strålnings- och kärnsäkerheten och utförde underhållet på ett säkert sätt. Kraftbolaget Fortum Power and Heat Oy bär ansvaret för underhållet och för kärnkraftverkets driftsäkerhet.

Årsrevisionen vid Lovisa inleddes 7 augusti och avslutades 7 oktober. Ett 38 dygn långt underhållsdriftstopp som utförs vart fjärde år stod i år på tur för reaktor 1. Under driftstoppet bytte bolaget bränsleelement och utförde omfattande revisioner och omändringsarbeten. Därför avlägsnades allt bränsle från reaktorn för underhållet. Det korta årliga underhållet av reaktor 2 vid Lovisa kärnkraftverk inleddes i mitten av september och varade i 20 dygn.

Inga vätefläckar påträffades på tryckkärlens väggar

Under årsrevisionen granskade Fortum enligt det program som överenskommits med STUK att det inte finns så kallade vätefläckar på reaktortryckkärlet i kraftverkets reaktor 1. Vätefläckar påträffades på väggarna till de belgiska kärnkraftverken Doel 3 och Tihange 2 i samband med årsrevisionerna 2012 och efter fyndet var enheterna ur bruk en längre tid.   

Reaktortryckkärlen på kärnkraftverket i Lovisa är byggda enligt samma principer, men de har en annan placering än kärlen i de belgiska kärnkraftverken. Fortum fattade beslut om att även granska tryckkärlen i Lovisa med samma metod som användes för att granska de belgiska kärnkraftverken. Granskningen kunde göras i samband med den normala årsrevisionen eftersom man utifrån de belgiska fynden visste att fläckarna inte innebär något akut säkerhetshot och att det heller inte förelåg någon fara i Lovisa.

Granskningen av tryckbehållaren vid Lovisa 2 utfördes i samband med årsrevisionen 2014. Inga vätefläckar påträffades i någotdera av tryckkärlen.

Nytt fynd med ny metod

Under årets årsrevision använde Fortum för första gången en metod som baserar sig på ultraljud för att granska rörutsläpp i nödkylningssystemet i kraftverkets reaktor 1. Detta är alltså de ställen i reaktortryckbehållaren där rören för kylvattnet som behövs vid olyckssituationer börjar. Vid granskningen fick man ett resultat som avviker från det normala.

Eftersom utsläpp är viktiga med tanke på säkerheten krävde STUK att kraftverksbolaget gör en detaljerad utredning om fyndet. Utifrån utredningen kunde man konstatera att reaktorns tryckkärl kan användas på ett säkert sätt. STUK förutsätter att släppet där det avvikande resultatet iakttogs granskas på nytt med samma metod under årsrevisionen nästa år. Dessutom förutsätter STUK att motsvarande utsläpp på reaktor 2 granskas under följande årsrevision, vilket innebär att granskningen skjuts fram med ett år jämfört med det normala revisionsprogrammet.

I samband med underhållet av kärnkraftverkets reaktor 1 orsakades underhållspersonalen extra arbete av att förvaringsflaskan för ett bränsleelement av misstag fördes in i reaktorn under bränsleladdningen samt av att kabeln till laddningsmaskinen för bränslet gick sönder. STUK övervakade avlägsnandet av flaskan och senare även bortstädningen av de trasiga kabeldelarna som hamnade i reaktorn. Händelserna orsakade ingen fara, men bolaget levererade detaljerade rapporter om dem till STUK innan enheten startades upp.

Strålningen orsakade inte fara för människor eller miljö

De stråldoser som de anställda som deltog i årsunderhållet utsattes för underskred dosgränserna i strålskyddsförordningen och de målvärden som Fortum ställt upp. De stråldoshastigheter som uppmättes vid Lovisa 1:s kylkrets var lägre än året innan och den sammanlagda stråldosen som enhetens anställda utsattes för, 492 mmanSv, var mindre än hälften av dosen för föregående fyraårsrevision som användes som jämförelse. Enligt de preliminära beräkningarna är den sammantagna stråldosen på Lovisa 2 för de anställda 300 mmanSv, vilket följer förhandsuppskattningen av Fortum.

De radioaktiva ämnena orsakade heller ingen fara utanför anläggningen. STUK övervakar radioaktiviteten i omgivningen kring kraftverket i Lovisa och tar med jämna mellanrum prover från luft, land och hav. I samband med årsrevisionerna påträffade man mycket små mängder radioaktiva ämnen från kraftverket i ett luftprov och i ett slamprov från kraftverkets vattenreningsverk. Aktivitetshalterna var så låga att de endast kunde iakttas med ytterst noggrann laboratorieutrustning. De orsakade ingen fara för människor eller miljö.


Mer information:

Övervakningschef Tomi Koskiniemi, tfn (09) 759 88 642
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208
 


mmanSv
Mansievert är enheten för en sammanräknad eller kollektivdos. Enheten innebär den sammanräknade helhetsdosen för någon grupp människor. Mansievert förkortas manSv. En tusendels mansievert är millimansievert, mmanSv.

 

Ydinturvallisuus
Dela denna sida

Dela denna sida