Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Arbetsgivare ska anmäla resultat från radonmätningar till STUK

Arbetsgivare ska anmäla resultat från radonmätningar till STUK

4.12.2019 klo 15:40
Verkkouutinen

Strålsäkerhetslagen förpliktigar arbetsgivare att anmäla resultat från radonmätningar i arbetslokaler till Strålsäkerhetscentralen (STUK). För att underlätta upprättandet av anmälan har STUK tagit fram en ny webbplats för ärendehantering där mätresultaten anmäls.

Adressen för webbplatsen som STUK tagit fram är stukasiointi.stuk.fi/sv. Om arbetsplatsens radonmätning har beställts från någon annanstans än STUK, ska arbetsgivaren själv ansvara för anmälan. För resultat från mätningar som har beställts från STUK behöver arbetsgivaren inte upprätta någon anmälan. På webbplatsen kan arbetsgivaren också på ett och samma ställe se alla radonmätningar genomförda på sin arbetsplats.

Alla anmälda radonmätningar sparas i en nationell radondatabas. Laboratoriechef Päivi Kurttio berättar att Finlands radondatabas är bra och omfattande internationellt sett. I den nationella radondatabasen finns för närvarande cirka 55 000 mätvärden från arbetsplatser från och med år 1991.

Med hjälp av databasen kan man följa ändringar i finländarnas radonexponering. STUK utnyttjar informationen även vid planering av sin egen radonövervakning. Med hjälp av informationen från databasen kan övervakningen riktas till ställen där de risker som radon förorsakar är störst för de anställdas hälsa.  

Päivi Kurttio påminner att det är viktigt att föra över information även om små radonhalter till databasen. Endast på så sätt kan vi få en korrekt bild av den hälsorisk som radon förorsakar på arbetsplatser.

Arbetsplatsernas radonmätningar regleras av strålsäkerhetslagen som förpliktigar arbetsgivarna att mäta radonhalten i inomhusluften på arbetsplatsen om det är motiverat att anta att det lagstadgade referensvärdet överskrids.

Arbetsgivaren ska utreda arbetslokalernas radonhalter åtminstone i följande fall:

Lokaler där man arbetar mer än 20 timmar per år bör mätas. Radonmätning är i allmänhet inte nödvändig på arbetsplatser som ligger på andra våningen eller högre upp i byggnaden, eller om utrymmet under golvet har bra ventilation. I sådana lokaler är radonhalterna oftast små.

Radonhalten i inomhusluften mäts mellan ingången av september och utgången av maj. Då kan halten mätas så pålitligt som möjligt.

Radon orsakar årligen cirka 300 fall av lungcancer i Finland.

Mer information:
www.stuk.fi/tyopaikat (på finska)
Laboratoriechef Päivi Kurttio, tfn (09) 759 88 554
Mediatjänster, tfn 010 850 4761

Radon
Päivitetty
4.12.2019 klo 17:08