Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Användning av Olkiluoto 1 och 2 kan fortsätta tryggt

Användning av Olkiluoto 1 och 2 kan fortsätta tryggt

1.6.2018 kl 15:54
Webbnyhet

Strålsäkerhetscentralen (STUK)  understöder Industrins Kraft Abp:s (Industrins Kraft) ansökan om driftstillstånd för enhet 1 och enhet 2 till år 2038. Anläggningsenheternas nuvarande tillstånd går ut vid årets slut.

STUKs säkerhetsbedömning av fortsatt bruk av Olkiluotos fungerande anläggningsenheter utgår ifrån granskning av dokument som energibolaget har tillhandahållit och resultatet av STUKs fortgående övervakning.  I sin säkerhetsbedömning konstaterar STUK, att anläggningsenheternas användning är tryggt och uppfyller lagstadgade krav. STUK bedömer också att arrangemangen för kärnavfallshantering som Industrins Kraft använder är tillräckliga och sakenliga.

Därför ser STUK inget hinder för att bevilja driftstillstånd för anläggningsenheterna enligt Industrins Krafts ansökan för 20 år. STUK gav ett utlåtande i ärendet till arbets- och näringsministeriet (ANM) 31.5. Statsrådet bestämmer om beviljande av driftstillstånd.

Enligt kärnenergilagen skall en kärnteknisk anläggnings säkerhet bedömas som en helhet minst vart tionde år.  STUK förutsätter, att om statsrådet beviljar driftstillstånd för den ansökta tiden, skall Industrins Kraft göra en tidsbunden säkerhetsbedömning av anläggningsenheterna Olkiluoto 1 och 2 och leverera den för godkännande av STUK före utgången av år 2018.

Anläggningarnas åldrande måste beaktas och man skall värna om säkerhetskulturen

Om driftstillståndet förlängs enligt energibolagets förslag med 20 år, kan första enheten, som inledde driften år 1978, fortsätta verksamheten tills den fyller 60 år. Andra enheten startades år 1980.

Industrins Kraft har ständigt förbättrat säkerheten av kärnkraftverksenheterna, som planerats under 1970-talet, och STUK poängterar att bolaget måste följa den principen även i fortsättningen. Industrins Kraft har i sin egen säkerhetsbedömning föreslagit åt STUK en åtgärdsplan för att fortgående vidareutveckla anläggningens säkerhet under den kommande driftstillståndsperioden. STUK anser de föreslagna planerna vara tillräckliga för att säkerställa en trygg drift av anläggningsenheterna till den följande tidsbundna säkerhetsbedömningen.

Anläggningsenheternas ursprungliga planering siktade på 40 års drift. Den 20 år längre driften baserar sig på administrering av anläggningsenheternas åldrande. Industrins Kraft skall i fortsättningen upprätthålla särskild omsorg om detta. I samband med säkerhetsbedömningen granskade STUK reaktorernas tryckbehållares åldrande och förespråkar Industrins Krafts bedömning, enligt vilken reaktorernas tryckbehållare kan användas under den den planerade 60-åriga driftstiden. Förutsättningen för detta är, att man utför trycktest på reaktorernas tryckbehållare vart åttonde år. De första testen skall göras 2019 och 2020.

I sin bedömning fäste STUK speciell uppmärksamhet vid arbetsmiljön och utvecklingen av personalens ombytlighet i Industrins Krafts organisation. Industrins Kraft har startat omfattande program för att förbättra säkerhetskulturen, arbetsmiljön och ledarskapet, och under åren 2017 och 2018 har STUK utövat intensifierad övervakning av åtgärdernas förverkligande och effekt. Utifrån övervakningen konstaterar STUK, att arbetet inom Industrins Kraft har varit systematiskt och att säkerhetskulturen i nuläget är på en tillfredsställande nivå. Industrins Kraft måste ändå fortsätta utvecklingsarbetet, eftersom förbättringar förutsätter långsiktighet.

Strålsäkerhetscentralens utlåtande och säkerhetsbedömning av Industrins Krafts driftstillståndsansökan för Olkiluoto kärnkraftverks första och andra enheter finns på finska här på STUK:s nätsidor.

STUK känner anläggningen

Biträdande direktör Tomi Routamo ansvarar i Strålsäkerhetscentralen för övervakningen av Fortums Lovisa och Industrins Krafts Olkiluoto kärnkraftverk. Enligt honom har STUK använt cirka två arbetsårsverken för uppgörande av driftstillståndets säkerhetsbedömning för första och andra enheten vid Olkiluoto.  

”Arbetet vid STUK inleddes när Industrins Kraft levererade dokument som anknöt till driftstillståndsansökan till oss i början av år 2017”, konstaterar han. ”I praktiken innebär arbetet som utförts av STUK granskning av dokument och bedömning av godkännbarhet, granskningar vid anläggningen, bevakning av tillståndshavarens verksamhet - i allmänhet allt som övertygar oss om att tillståndshavaren ombesörjer säkerheten omsorgsfullt.”

Routamo påminner om att i och med normalt fortgående övervakning har STUK alltid en aktuell uppfattning om anläggningsenheternas tillstånd.  Det här arbetet stöds också av tillståndshavarens rapportering av bland annat anläggningens tillstånd och händelser enligt STUKs föreskrifter.  Således började inte uppgörandet av driftstillståndets säkerhetsbedömning från ett tomt bord, utan bedömningen gjordes av STUKs personal som känner anläggningen och dess organisation och verksamhet.

I uppgörandet av säkerhetsbedömningen deltog enligt Routamo cirka 60 STUKs
sakkunniga.  

 

Mer information:

Biträdande direktör Tomi Routamo, tfn (09) 759 88 577
Chef för driftsövervakning Niko Mononen, tfn (09) 759 88 429

 

 

ydinturvallisuus
uppdaterad
1.6.2018 kl 16:13