Aktuellt Aktuellt
Aktuellt

Innehållspublicerare

null Åldrandet av finländska kärnkraftverk hanteras väl

Åldrandet av finländska kärnkraftverk hanteras väl

18.1.2018 kl 18:05
Webbnyhet

Att finländska kärnkraftverk åldras äventyrar inte deras säkerhet. Strålsäkerhetscentralens (STUK) rapport om hanteringen av åldrande kärnkraftverk i Finland färdigställdes i slutet av förra år. Kärnsäkerhetsmyndigheterna i Finland och andra EU-länder som använder kärnenergi utvärderar härnäst varandras rapporter. Rapporterna kan läsas och kommenteras på ENSREG:s, EU-ländernas expertorgan för kärnkraftssäkerhet, webbplats.

EU:s kärnsäkerhetsdirektiv förutsätter att medlemsländerna genomför kollegiala utvärderingar av kärnkraftverkens säkerhet vart sjätte år. ENSREG, EU-ländernas expertorgan för kärnkraftssäkerhet, beslutade i juli 2015 att den första kollegiala utvärderingen gäller åldershantering vid kärnkraftverk. Utvärderingen utreder om de länder som använder kärnkraft har ett program för åldershantering som uppfyller nationella och internationella krav och hur dessa program fungerar. ”Hanteringen av åldrande kärnkraftverk understryks, eftersom anläggningarna används under en längre tid än vad som ursprungligen planerats”, konstaterar Kirsi Alm-Lytz, direktör vid STUK. Den rapport om åldershantering vid kärnkraftverk som STUK tagit fram för ENSREG gäller de anläggningar som är i drift (Lovisa 1 och 2 samt Olkiluoto 1 och 2) samt Olkiluoto 2-enheten som är under konstruktion.

Målet med att hantera åldrande av kärnkraftverk är att säkerställa att funktionsförmågan hos den utrustning, konstruktioner och system som är betydelsefulla för kärnkraftverkets säkerhet bevaras under driften och vid störningar ända till slutet av anläggningens livscykel. Det väsentliga med tanke på att uppnå målet är fungerande program för övervakning av anläggningens tillstånd och förhandsunderhåll, ändringar av utrustning, konstruktioner och system, att företeelser som gäller åldrande undersöks samt utbyte av erfarenhetskunskap om åldrande mellan anläggningar.

Enligt utvärderingen uppfyller de finländska kraftbolagen till väsentliga delar nationella och internationella krav på hantering av åldrande. Programmen kompletteras ännu under våren, då bolagen lämnar in hos STUK uppdaterade program om hantering av åldrande, vilket förutsätts av YVL-direktivet som gavs ut 2013.

Särskild uppmärksamhet på tryckkärl, kablar och reaktorinneslutning

I EU-ländernas rapporter utvärderas verkställandet av program för hantering av åldrande samt hur de fungerar särskilt i fråga om reaktortryckkärl, kablar och reaktorinneslutningar av betong. Deras tillstånd med tanke på kärnkraftverkens säkerhet är mycket viktig och hanteringen av hur de åldras anses vara väsentlig och berätta om hur åldrandet av hela anläggningen hanteras. I STUK:s rapport konstateras att vid finländska anläggningar tar man hand om hanteringen av åldrande.

Reaktortryckkärlen i Lovisa 1 värmebehandlades 1996 för att förbättra materialets seghet. Man uppskattar att man kan tryggt använda reaktortryckärlarna i Lovisa 1 och 2 till slutet av anläggningarnas livscykel, 50 år. STUK har utvärderat hanteringen av åldrandet av reaktortryckkärlarna i Olkiluoto 1 och 2, då de genomförde en säkerhetsbedömning om förlängning av anläggningarnas livscykel. STUK stöder Industrins Krafts bedömning, enligt vilken reaktortryckkärlarna kan användas i 60 år.  

Hanteringen av åldrande av kablar gäller i synnerhet kablar som även ska tåla olika slags olyckor. STUK konstaterar i rapporten att kablarnas tillstånd ska övervakas systematiskt och att kraftbolagen alltid vid behov har reparerat och förnyat kablar. Kraftbolagen testar regelbundet hur täta reaktorinneslutningarna av betong är och säkerställer även genom kalkyler och mätningar att de fungerar planenligt.

Generaldirektör Petteri Tiippana leder de europeiska kollegiala utvärderingarna

ENSREG har fått kärnkraftverkens landrapporter om hantering av åldrande från alla EU-länder som använder kärnkraft. Även Ukraina, Schweiz och Norge har lämnat in sina egna rapporter till ENSREG. Utifrån de nationella rapporterna genomförs en så kallad kollegial utvärdering, dvs. myndigheter i olika länder utvärderar varandras rapporter. Den kollegiala utvärderingen genomförs före maj.

Petteri Tiippana, generaldirektör vid STUK som leder arbetet med kollegiala utvärderingar i ENSREG, anser att det är utmärkt med sådant samarbete. ”Kollegiala utvärderingar skapar ett kollegialt tryck och dessutom kan man med hjälp av dem utbyta erfarenheter om teman som är viktiga med tanke på kärnsäkerhet och identifiera god praxis som även kraftbolag och myndigheter i andra länder kan införa.”

 

Man kan kommentera rapporterna och ställa frågor om dem fram till slutet av februari:
http://www.ensreg.eu/form/public-feedback-topical-peer-review
ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group, är EU-ländernas kärnsäkerhetsmyndigheters oberoende, rådgivande sakkunniggrupp.  Beslutet om att starta gruppen fattades av Europeiska komissionen 2007. STUK har deltagit aktivt i ENSREG och dess arbetsgrupper ända sedan gruppen startades.


Mer information:
Direktör Kirsi Alm-Lytz, tfn (09) 759 88 663
Byråchef Petri Vuorio, tfn (09) 759 88 299
Kommunikationsspecialist Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208

Ydinturvallisuus