Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Korkealla säteilee enemmän ja se näkyy lentohenkilöstön säteilyannoksissa

Korkealla säteilee enemmän ja se näkyy lentohenkilöstön säteilyannoksissa

6.6.2019 klo 09:15
Verkkouutinen

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ylläpitämän työntekijöiden annosrekisterin mukaan vuosi 2018 oli jo kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin lentohenkilöstön säteilyannokset kasvoivat huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Liian korkeita säteilyannoksia ei kuitenkaan saanut kukaan.

STUKin säteilyaltistuksen seurannassa oli viime vuonna noin 4300 suomalaisten lentoyhtiöiden ohjaamo- ja matkustamotyöntekijää. Heitä oli noin 400 enemmän kuin vuonna 2017, mutta heidän yhteenlaskettu säteilyannoksensa oli saman aikaan kasvanut 17 prosenttia. Näin ollen myös yksittäisten työntekijöiden keskimääräinen säteilyannos kasvoi.

Lentotyölle on asetettu annosrajoitus,  joka on kuusi millisievertiä vuodessa. Taatakseen sen, että työntekijöiden säteilyannokset pysyvät rajoituksen alapuolella lentoyhtiöt  ovat joutuneet viime vuosina vähentämään joidenkin työntekijöidensä  loppuvuoden lentomääriä. Kun näin on toimittu, yhdenkään työntekijän annos ei myöskään vuonna 2018 ylittänyt  lentotoiminnalle asetettua annosrajaa.

”STUK valvoo suomalaisia lentoyhtiöitä ja lentoyhtiöt  ovat kiitettävästi huolehtineet siitä, etteivät henkilöstön annokset ole ylittäneet annosrajoitusta toimialalla tapahtuneista suurista muutoksista huolimatta”, toteaa tarkastaja Anne Kiuru STUKista.

Lentotyöntekijöiden yhteenlasketun säteilyannoksen kasvu johtuu  STUKin tarkastaja Anne Kiurun mukaan osittain siitä, että lentohenkilökunnan ja lentotuntien määrä on lisääntynyt. Lisäksi lentotunnit ovat lisääntyneet varsinkin kaukoreiteillä ja reiteillä, joissa lennetään enemmän pohjoisessa kuin tavanomaisilla kaukoreiteillä. Uusittu lentokalusto tuo oman lisänsä annosten kasvuun, sillä uudentyyppiset lentokoneet kykenevät lentämään aikaisempaa korkeammalla.

Lentokoneissa saatava säteily on peräisin avaruudesta. Osaltaan säteilyannosten kasvua selittää myös se, että auringon aktiivisuus oli viime vuonna lähes minimissään ja auringon aktiivisuus on kääntäen verrannollinen säteilymäärän kanssa. Mitä pienempi aktiivisuus, sitä suurempi määrä säteilyä.

Säteilyaltistuksen seurannassa oli viime vuonna yhteensä 16350 työntekijää ja heistä vähän yli neljännes oli lentotyöntekijöitä. Heidän yhteenlaskettu säteilyannoksensa on kuitenkin yli 80 prosenttia kaikkien seurannassa mukana olevien työntekijöiden säteilyannoksista.

Työntekijöiden säteilyannokset vuonna 2018

Terveydenhuolto (röntgensäteily) 0,03 Sv
Terveydenhuolto (muu) 0,10 Sv
Teollisuus 0,16 Sv
Tutkimus 0,02 Sv
Eläinlääkintä 0,00 Sv
Ydinenergia 2,37 Sv
Radioaktiivisten aineiden valmistus 0,03 Sv
Lentotyö 13,54 Sv
Muut 0,01 Sv
Yhteensä 16,26 Sv
Sv tarkoittaa säteilyannoksen yksikköä sievert. Efektiivinen annos puolestaan on säteilyannossuure, jolla kuvataan säteilyn aiheuttamaa terveydellistä kokonaishaittaa. Tietoja yksiköistä ja suureista on Stuk.fin sanastossa.

 

Lentotyöntekijät saivat yli 80 prosenttia kaikista säteilyaltistuksen seurannassa kirjatuista efektiivisistä annoksista vuonna 2018. 

 

Lentotyöntekijöiden saamia säteilyannoksia on valvottu jo pitkään. Aiemmin lentotyöntekijöitä ei kuitenkaan ole laskettu säteilytyöntekijöiksi. Asiaan tuli muutos viime vuoden joulukuussa voimaan astuneen uuden säteilylain myötä.

Isot vuosihuollot näkyvät ydinvoimatyöntekijöiden saamissa yhteenlasketuissa säteilyannoksissa

Luonnonsäteilylle – radonille ja avaruussäteilylle – altistuneiden lisäksi STUKin seurannassa ja varsinaisessa annostarkkailussa oli ydinenergian käytössä, terveydenhuollossa, teollisuudessa, tutkimuksessa, eläinlääkinnässä ja radioaktiivisten aineiden valmistuksessa töitä tekeviä.

Ydinenergian käytössä työntekijöille aiheutunut yhteenlaskettu annos oli viime vuonna yli 50 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Ydinvoimalaitostyöntekijöiden kokonaisannos vaihteleekin vuosittain huomattavasti ydinvoimalaitosten vuosihuoltojen pituudesta ja laitoksilla tehtävistä huoltotöistä riippuen.

Vuoden 2018 lukemia selittää Fortumin Loviisan voimalaitoksen kakkosyksikön yli 46 vuorokautta kestänyt kahdeksan vuoden välein tehtävä laaja huoltoseisokki. Siinä yhtiö teki polttoaineen vaihdon lisäksi kattavia tarkastuksia sekä muutostöitä.

Sekä Loviisassa että Olkiluodossa huoltoihin osallistuneiden työntekijöiden säteilyannokset alittivat selvästi sekä säteilyasetuksessa asetetut annosrajat että voimayhtiöiden annosrajoitukset.

Lisätietoja:

STUKin mediapalvelu, puhelin 010 850 4761

Säteily työssä
Päivitetty
15.6.2019 klo 08:16