Kansainvälinen säteily- ja ydinturvallisuusyhteistyö

Kansainvälinen ydinturvallisuusyhteistyö

STUK osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, jossa tavoitteena on säteily- ja ydinturvallisuuden kehittäminen.

STUKin työntekijät ovat jäseninä monissa kansainvälisissä työryhmissä.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA

STUKin edustajat osallistuvat IAEA:n ydinturvallisuutta koskevan oh­jeiston valmistelua johtavan pääkomitean CSS:n (safety standards) ja ohjeiden sisältöä käsitte­levien komi­teoiden työhön. Näitä ovat

  • NUSSC, nuclear safety
  • WASSC, waste safety
  • RASSC, radiation safety
  • NSGC, nuclear security
  • TRANSSC, transport safety
  • EPReSC, emergency preparedness and response.

Suomi on vahvistanut kansainvälisen ydinturvallisuussopimuksen (Convention on Nuclear Safety, CNS), kansainvälisen yleissopimuksen käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuudesta (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, JC) sekä kansainvälisen ydinaineita, ydinaineiden kuljetuksia ja ydinlaitoksia koskevan yleissopimuksen ja sen lisäyksen (Convention on the physical protection of nuclear material and nuclear facilities, A/CPPNM) ja näin ollen sitoutunut sopimusosapuolena sopimuksissa esitettyihin velvoitteisiin ja antamaan ennen jokaista tarkastelukokousta selonteon toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt kunkin yleissopimuksesta johtuvan velvoitteen täytäntöön panemiseksi.

STUK kokoaa ja julkaisee kansalliset raportit sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Englanninkieliset raportit löytyvät sivuiltamme:

Nuclear Safety Convention
Joint Convention

ENSREG

STUK osallistuu EU-maiden ydinturvallisuusviranomaisten yhteistyöryhmän (ENSREG, European Nuclear Safety Regulators Group) sekä sen kahden alaryhmän (ydinturvallisuus ja ydinjäte­huolto) toimintaan.

Euroopan komission työryhmät

STUKin edustajat ovat mukana Euroopan komission Euratom-sopimuksen mukaisissa asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaryhmät ovat komission neuvoa-antavia elimiä säteilysuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Eurooppalainen tutkimusyhteistyö

Säteilyturvallisuuden tutkimus on suhteellisen kapea mutta samalla monitieteinen tutkimusala muissakin Euroopan maissa. Kriittisen massan lisäämiseksi useat Euroopan maat päättivät muutama vuosi sitten yhdistää voimansa tutkimusyhteenliittymien kautta. STUKin edustajat ovat mukana näissä asiantuntijaverkostoissa (MELODI, NERIS, EURADOS) vaikuttamassa alan tutkimuksen kehitykseen.

Meneillään olevat projektit:

i-Violin: Ohjeistusta syöpäpotilaiden kuvantamisen optimointiin

HERCA

Euroopan kansallisten radiologisen säteilysuojelun viranomaisten yhteenliittymän, HERCAn (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) tavoitteena on säteilyturvallisuuteen ja säteilyturvallisuusvalvontaan liittyvien hyvien käytäntöjen saaminen mahdollisimman laajaan tietoisuuteen ja käyttöön jäsenmaissa. STUK on ollut jäsenenä HERCAssa sen perustamisesta 2007 lähtien. STUKin edustajat osallistuvat HERCAn työryhmiin, joita on muun muassa terveydenhuollon, teollisuuden, valmiustoiminnan ja annosvalvonnan toimialueilla.

Kansainvälinen ionisoivan säteilyn mittanormaalitoiminta

STUKin edustajat osallistuvat eurooppalaisen säteilymittausten luotettavuutta ja laatua koskevan EURAMET- järjestön toimintaan. EURAMET-verkoston puitteissa ylläpidetään keskeisimpien annossuureiden mittanormaalit kansainvälisen paino- ja mittakomitean (CIPM) laatiman vastavuoroisen tunnustamissopimuksen (MRA) mukaisena kaikissa jäsenmaissa sekä osallistutaan eurooppalaisiin säteilymittausten tutkimusohjelmiin. STUK on pitkäaikainen jäsen myös IAEA:n ja WHO:n ylläpitämässä kalibrointilaboratorioiden verkostossa, jonka puitteissa osallistutaan muun muassa säteilymittausten ohjeistusta käsitteleviin työryhmiin.

Maailman terveysjärjestö WHO

STUKin edustajat ovat kysyttyjä asiantuntijoita osallistumaan säteilyturvallisuutta koskeviin yhteistyökokouksiin ja viemään maassamme omaksuttuja hyviä käytäntöjä kansainväliseen tietoisuuteen. Hyviä esimerkkejä ovat terveydenhuollon säteilyn käytön kliinisten auditointien käytännöt ja säteilylle altistavien terveydenhuollon tutkimusten määrien yhteenvedoista tehtävät väestöaltistusten määrittämisten menetelmät. STUK osallistuu aktiivisesti myös ionisoimattoman säteilyn turvallisuutta käsitteleviin WHO:n hankkeisiin.

MDEP

Multinational Design Evaluation Programme (MDEP) on USA:n ydinturvallisuusviranomaisen (Nuclear Regulatory Commission, NRC) aloittees­ta perustettu 14 maan ohjelma, jonka tavoitteina on parantaa yhteistyötä uusien ydinvoimalaitosten arvioinnissa ja kehittää samansuuntaisia viran­omaiskäytäntöjä. Ohjelmaan osallistuvat USA:n lisäksi Etelä-Afrikka, Intia, Japani, Kanada, Kiina, Korea, Ranska, Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Venäjä, Turkki ja Yhdistyneet Arabi-Emiraatit. Ohjelmaan hyväksytään vain maita, joissa on käynnissä uusien ydinvoimalaitosten viranomais­arvioinnin jokin vaihe. Ohjelman sihteeristöteh­tävistä huolehtii OECD:n Nuclear Energy Agency.

OECD/NEA

OECD:n ydinenergiajärjestö (NEA) koordinoi eri­tyisesti turvallisuustutkimukseen liittyvää kan­sainvälistä yhteistyötä. Lisäksi järjestö tarjoaa tilaisuuden viranomaisten väliseen yhteistyöhön. STUK oli edustettuna kaikissa säteily- ja ydintur­vallisuutta käsittelevissä järjestön pääkomiteois­sa. Pääkomiteoiden toimialat ovat:

Pohjoismainen viranomaisyhteistyö

Tanskan, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen säteilyturvallisuusviranomaisten yhteistyöllä on pitkät perinteet. Pääjohtajat kokoontuvat vuosittain katselmoimaan yhteistyöryhmien tulokset ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. STUKin edustajat osallistuvat terveydenhuollon, teollisuuden, mittanormaalitoiminnan, valmiuden ja tiedostuksen työryhmiin. Ionisoimattoman säteilyn työryhmä järjestää säännöllisesti teemakohtaisia workshop-tyyppisiä tilaisuuksia. Pohjoismaiset viranomaiset antavat tarvittaessa yhteisiä julkilausumia ajankohtaisista aiheista.

Radioaktiivisten aineiden kuljetusten valvonta

Euroopassa sovelletaan samoja IAEA:n vaatimuksiin perustuvia säädöksiä radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin (esim. ADR- ja RID-sopimukset). STUK tekee yhteistyötä eurooppalaisten viranomaisten järjestössä liittyen muun muassa yhteiseen ohjeistukseen ja vaatimusten harmonisointiin.

VVER-forum

STUK osallistuu VVER-tyyppiä olevia ydinvoimalai­toksia (esim. Loviisan ydinvoimalaitos Suomessa) käyttävien maiden viranomaisyhteistyöhön, VVER-forumiin.

WENRA

WENRA (The Western European Nuclear Regulators' Association) on Länsi-Euroopan turvallisuusviranomaisten muodostama ryhmä, jonka jäsen STUK on ollut toiminnan alusta eli vuodesta 1999 alkaen. WENRAn tavoitteena on ydinturvallisuuden jatkuva parantaminen jäsenmaissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi WENRA valmistelee ydinturvallisuutta koskevia suosituksia kansallisten ydinturvallisuussäännösten ja -vaatimusten harmonisointia silmälläpitäen.


 

  • ydinturvallisuusvalvonta (CNRA, Committee on Nuclear Regulatory Activities),
  • turvallisuustutkimus (CSNI, Committee on the Safety of Nuclear Installations),
  • säteilyturvallisuus (CRPPH, Committee on Ra­diation Protection and Public Health) ja
  • ydinjätehuolto (RWMC, Radioactive Waste Ma­nagement Committee).

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt