Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet

STUKin strategiset tavoitteet on jaettu STUKin voimavaroja koskeviin tavoitteisiin (1–3), tuloksellisuustavoitteisiin (4–7) ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin (8–10).

1. Maailman onnellisimmat virkamiehet

Työtä on mukava tehdä, kun se on merkityksellistä ja sopivan haasteellista, vaikutusmahdollisuudet ovat riittävät ja työssä muistetaan kiittää, kehua ja kannustaa.

Otamme huomioon työn ja työntekijöiden tarpeet sekä luomme edellytykset työn ja vapaa-ajan tasapainon tarjoamalla joustavat mahdollisuudet etä- ja läsnätyöhön. Huolehdimme johtamisen ja esimiestyön kehittämisestä sekä yhteisöllisyyden ja luottamuskulttuurin vahvistamisesta muuttuneessa työympäristössä hyödyntäen koronapandemian kokemukset. Valvonnan muutos, joustavat ja tehokkaat toimintatavat, johtaminen ja organisointi, sisäinen hallinto ja tarjottavat työkalut mahdollistavat keskittymisemme olennaisiin tehtäviin. Maailman onnellisimmat virkamiehet muodostavat maailman parhaan viraston, mikä luo STUKista halutun työpaikan.

2. Kokonaisuuksia ymmärtävää osaamista

Korkeatasoinen säteily- ja ydinturvallisuusasiantuntemus on STUKin osaamisen ydin ja onnistumisemme edellytys. Osaamisemme pitää olla riittävän syvällistä, mutta samalla myös laaja-alaista, kokonaisuuksia ymmärtävää. Osaamisemme ja sen hyödyntämisen kehittäminen tukevat valvontamme uudistamisen tavoitteita, riskien viestintää ja ihmisten sekä ympäristön turvallisuuden varmistamista ja yhteiskunnan toimintaedellytysten säilyttämistä säteilyvaaratilanteissa. Hyödynnämme kansainväliset tehtävät ja palveluhankkeet osaamisemme kasvattamisessa.

3. Tasapainoinen talous turvaa toimintamme

Huolehdimme talouden vakaudesta varmistamalla riittävän budjettirahoituksen ja toimimalla kustannustietoisesti. Parannamme ennakointia. Kevennämme kustannusrakennetta ja selkeytämme hinnoitteluamme. Haemme aktiivisesti kumppanuuksia ja uusia vaihtoehtoja tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittamiseen.

Kansainvälistä palvelutoimintaa kehittämällä luomme mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää asiantuntemustamme sekä turvata talouttamme. Palvelutoimintamme perustuu aktiiviseen verkostovaikuttamiseen sekä osaamiseemme. Kehitämme kansainvälisiä verkostojamme, lähialueyhteistyötä sekä tuotteistamme koulutus- ja konsulttipalveluitamme. Tiivistämme yhteistyötä ja palvelutoiminnan kehittämistä STUK International Oy:n kanssa. Käytämme palvelutoiminnasta saatavia tuottoja selkeiden periaatteiden mukaisesti osaamisemme ja toimintamme kehittämiseen.

4. Riskitietoista ja yhteismitallista valvontaa

Teemme säteily- ja ydinturvallisuusvalvontaa riskitietoisemmin varmistaaksemme turvallisuuden, toimiaksemme vaikuttavasti ja hallitaksemme työmäärää. Lopetamme tehtävät, joiden säteilysuojelullinen merkitys on ihmisen, yhteiskunnan tai ympäristön turvallisuuden kannalta vähäinen. Valvontamme perustuu turvallisuusvaatimuksiin, jotka on suhteutettu laitoksen tai toiminnan riskeihin. Huolehdimme, että säännöstöuudistukset tukevat toiminnan ja valvonnan riskitietoisuutta. Ohjaamme valvontaa tiedolla, jonka kokoamista ja analysointia automatisoidaan tiedonhallintaamme kehittämällä. Valitsemme riskin ja toiminnanharjoittajan tilanteen kannalta vaikuttavimman valvontatavan.

5. Joustavat ja tehokkaat työtavat

Keskitymme enemmän tavoitteisiin, tuloksiin ja työmme vaikuttavuuteen. Luomme työtavat ja työskentelykulttuurin, jossa työskentelemme nykyistä joustavammin, ajasta ja paikasta riippumattomasti yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä huolehtien. Hyödynnämme korona-ajan kokemukset uusista työtavoista ja -välineistä Huolehdimme siitä, että uudet toimitilamme suunnitellaan ja toteutetaan tukemaan uusia ja tehokkaita työtapoja.

6. Vaikuttavaa kansallista säteilyturvallisuustutkimusta

Säteilyturvallisuustutkimus tukee yhteiskunnallista päätöksentekoa ja tuottaa osaajia, työvälineitä ja oikea-aikaista tietoa sekä oikein mitoitettuja ratkaisuja viranomaisvalvonnan ja onnettomuusvalmiuden tarpeisiin.  Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen yhteenliittymä (Cores) vahvistaa tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta laatimalla tutkimuksen tiekartat keskeisille tutkimusalueille sekä vahvistamalla innovaatiotoimintaa ja yhteyksiä sidosryhmiin. Pidämme huolen siitä, että STUK on keskeinen osa kotimaista ja kansainvälistä verkostoa, jossa tehdään STUKin kannalta merkityksellistä tutkimusta. Etsimme kestäviä ratkaisuja siihen, että tutkimuksen perusrahoitus on vakaalla pohjalla ja mahdollistaa osallistumisen kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

7. Asiakaslähtöisiä digitaalisia viranomaispalveluja

Kehitämme viranomaispalvelujamme ja tiedonhallintaamme asiakas- ja käyttäjälähtöisesti. Tavoittelemme sujuvaa asiointikokemusta ja sen kautta helppoutta toimijan oman vastuun kantamiseen. Kehitämme omat viranomaispalvelumme osaksi valtion ja muiden viranomaisten tarjoamien palvelujen kokonaisuutta.

Tiedonhallinnan kehitys ja datan hyödynnettävyyden parantaminen tuovat uusia mahdollisuuksia valvonnan riskitietoiseen ohjaukseen, toimintamme tehostamiseen ja viranomaisyhteistyöhön.

Muiden valvontaviranomaisten kanssa yhdessä toimiminen tarjoaa parhaat mahdollisuudet asiakaslähtöisyyteen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja järjestelmien kustannustehokkaaseen yhteiskäyttöön. Tämä edellyttää myös prosessien, järjestelmien ja tiedon hyvää yhteentoimivuutta.

8. Toimijoiden vastuuta korostetaan

Turvallisuus ei synny tarkastamalla vaan vastuullisten toiminnanharjoittajien turvallisuusratkaisujen ja ihmisten työn tuloksena. STUKin tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti toiminnanharjoittajien turvallisuuskulttuuriin sekä valmentaa turvalliseen toimintaan.

Vastuu säteily ja ydinturvallisuudesta on tiukasti toiminnanharjoittajilla. Tämä vastuu korostuu, kun uudistamme säännöstöä nykyistä mahdollistavammaksi ja keskitymme valvonnassamme riskimerkityksen kannalta merkittävimpiin toimijoihin ja kohteisiin. Samalla tarkastuslaitoksien ja toiminnanharjoittajien oma valvontavastuu lisääntyy kohteissa, joiden turvallisuusmerkitys ei ole niin suuri. Voimme lisätä toiminnanharjoittajien omaa vastuuta ja keventää STUKin valvontaa myös silloin, kun toiminnanharjoittaja voi osoittaa, että toiminnan turvallisuuden taso on hyvä. Tuemme vastuullista toimintaa asiakaslähtöisellä viranomaispalvelulla ja vastuunjaon selkeyttä korostavalla viestinnällä.

9. Ihmiset ymmärtävät säteilyriskit

Vahvistamme ihmisten ymmärrystä säteilyturvallisuusriskeistä sekä luottamusta meihin ottamalla yhteiskunnassa aikaisempaa näkyvämmän ja aktiivisemman viestinnällisen roolin ja olemalla oikea-aikainen, ymmärrettävä, havainnollinen ja inhimillinen keskustelija. STUKissa viestintä säteily- ja ydinturvallisuusasioista kuuluu kaikille.

10. Yhteiskunta kestää häiriöt

Vahvistamme omaa resilienssiämme ja kehitämme suorituskykyjä, jotka palvelevat säteilyvaaratilanteissa sekä muissa tilanteissa, joissa oman toimintamme jatkuvuus tai yhteiskunnan toimintakyky ovat uhattuina. Seuraamme jatkuvasti toimintaympäristöämme ja ennakoimme sen kehitystä. Tuotamme tilannekuvaa omaan ja sidosryhmiemme tarpeeseen. Sovellamme joustavia ja tilanteisiin mukautuvia toimintamalleja. Tavoitteenamme on olla oman toimialamme valmiuden johtava asiantuntija Suomessa ja kansainvälisesti.

Syvennämme ymmärrystämme säteilyvaaratilanteiden yhteiskunnallisista vaikutuksista terveys- ja hyvinvointivaikutukset mukaan lukien. Vaikutamme varautumisen kansallisiin ja kansainvälisiin linjauksiin sekä tuemme aktiivisesti eri toimijoita säteilyvaaratilanteissa ja niihin varautumisessa.

Seuranta ja arviointi

Seuraamme strategisten tavoitteiden toteutumista johtoryhmän kokouksissa ja kerromme toteutumisesta henkilöstöllemme ja valvottavillemme. Strategisten tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi kehitetään mittarit. Kun toimintaympäristömme muuttuu, muutamme myös strategiaamme.