Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet

STUKin strategiset tavoitteet on jaettu STUKin voimavaroja koskeviin tavoitteisiin (1–3), tuloksellisuustavoitteisiin (4–6) ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin (7–9).

1. Maailman onnellisimmat virkamiehet

Töihin on aina mukava tulla, kun työ on merkityksellistä ja sopivan haasteellista, vaikutusmahdollisuudet ovat riittävät ja virastossamme on ilmapiiri, jossa muistetaan kiittää, kehua ja kannustaa. Yhteisöllisyys ja luottamuskulttuuri vahvistavat hyvinvointia myös työn murroksessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtaminen ja organisointi, sisäinen hallinto ja tarjottavat työkalut mahdollistavat keskittymisemme olennaisiin tehtäviin sekä työn ja vapaa-ajan hyvän tasapainon. Maailman onnellisimmat virkamiehet muodostavat maailman parhaan viraston, mikä luo STUKista halutun työpaikan.

2. Kokonaisuuksia ymmärtävää osaamista

Korkeatasoinen säteily- ja ydinturvallisuusasiantuntemus on STUKin osaamisen ydin. Osaamisemme pitää olla riittävän syvällistä, mutta samalla myös laaja-alaista, kokonaisuuksia ymmärtävää. Näin onnistumme valvonnan riskitietoisessa kohdentamisessa, riskien viestinnässä ja ihmisten sekä ympäristön turvallisuuden varmistamisessa ja yhteiskunnan toimintaedellytysten säilyttämisessä säteilyvaaratilanteissa. Kansainväliset tehtävät ja palveluhankkeet kasvattavat osaamistamme. STUK ja sen asiantuntijat ovat kysyttyjä osaajia kansainvälisissä tehtävissä ja palveluhankkeissa.

3. Kustannustietoista toimintaa

Toimimme aikaisempaa kustannustietoisemmin. Suunnittelemme ja kehitämme seurantaa jatkuvasti sidosryhmien tarpeet huomioiden. Erityisesti teemme työtä kustannusrakenteen keventämiseksi. Luomme palvelutoiminnasta saatavien tuottojen hyödyntämiselle selkeät periaatteet ja menettelyt, joilla tähtäämme henkilöstön ja toiminnan kehittämiseen.

4. Riskitietoista ja yhteismitallista valvontaa

Teemme valvontaa riskitietoisemmin koko STUKin toimialueella varmistaaksemme turvallisuuden, toimiaksemme vaikuttavasti ja hallitaksemme työmääriä. Valvontamme perustuu turvallisuusvaatimuksiin, jotka on suhteutettu laitoksen tai toiminnan riskeihin. Lopetamme tehtävät, joiden säteilysuojelullinen merkitys on ihmisen, yhteiskunnan tai ympäristön turvallisuuden kannalta vähäinen.

5. Joustavat ja tehokkaat työtavat

Keskitymme enemmän tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Työskentelemme joustavammin, ajasta ja paikasta riippumattomasti yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä huolehtien. Digitalisoimme valvonnan ja sisäisen hallinnon työprosesseja ja -työkaluja ja otamme käyttöön niitä tukevat toimintatavat ja -tilat. Varmistamme myös henkilöstön digiosaamisen. Kasvatamme digitaalisten palveluiden määrää ja kehitämme palveluita asiakas- ja käyttäjälähtöisesti.

6. Vaikuttavaa kansallista säteilyturvallisuustutkimusta

Säteilyturvallisuustutkimus tuottaa osaajia, työkaluja ja tietoa viranomaisvalvonnan ja onnettomuusvalmiuden tarpeisiin. Pyrimme vaikuttamaan yliopistoyhteistyön ja TULANET-verkoston avulla siihen, että säteilyturvallisuustutkimus on yksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten painopistealue. Pidämme huolen siitä, että STUK on keskeinen osa kotimaista ja kansainvälistä verkostoa, jossa tehdään STUKin kannalta merkityksellistä tutkimusta. Huolehdimme osaltamme siitä, että tutkimuksen rahoitus on kestävällä pohjalla niin, että osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin on mahdollista.

7. Toimijoiden vastuuta korostetaan

Turvallisuus ei synny tarkastamalla vaan vastuullisten toiminnanharjoittajien turvallisuusratkaisujen ja ihmisten työn tuloksena. STUKin tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti toiminnanharjoittajien turvallisuuskulttuuriin sekä valmentaa turvalliseen toimintaan.

Vastuu turvallisuudesta on tiukasti toiminnanharjoittajilla. Tämä vastuu korostuu, kun me keskitymme valvonnassamme riskimerkityksen kannalta merkittävimpiin toimijoihin ja kohteisiin. Samalla tarkastuslaitoksien ja toiminnanharjoittajien oma valvontavastuu lisääntyy kohteissa, joiden turvallisuusmerkitys ei ole niin suuri. Voimme lisätä toiminnanharjoittajien omaa vastuuta ja keventää STUKin valvontaa myös silloin, kun toiminnanharjoittajat voivat osoittaa, että niiden toiminnan turvallisuuden taso on hyvä. Tuemme vastuunjaon selkeyttä viestinnällämme.

8. Ihmiset ymmärtävät säteilyriskit

Tarjoamme ihmisille oikeaa ja ymmärrettävää säteilyturvallisuustietoa, jotta he pystyvät informaatiotulvan ja -vaikuttamisen keskelläkin ymmärtämään, mikä on vaarallista ja mikä ei, ja toimimaan tältä pohjalta oikein ja turhaan pelkäämättä. Otamme yhteiskunnassa aikaisempaa näkyvämmän ja aktiivisemman viestinnällisen roolin. Haluamme olla oikea-aikainen, ymmärrettävä, havainnollinen ja inhimillinen keskustelija niillä foorumeilla, joilla ihmiset tietoja vaihtavat tai kaipaavat. Viestintä säteily- ja ydinturvallisuusasioista kuuluu STUKissa kaikille.

9. Yhteiskunta kestää häiriöt

Yhteiskunnan toimintaedellytykset on turvattava kaikissa mahdollisissa säteilyvaaratilanteissa. Kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti varautumiseen on kytkettävä mukaan kaikki toimijat jo suunnitteluvaiheessa. Mahdolliset uudet uhat on tunnistettava ennalta ja turvallisuustilanteen muutoksiin on reagoitava valvonnan ja varautumisen keinoin. Jotta ihmisten ja ympäristön turvallisuus voidaan varmistaa sekä yhteiskunnan toimintaedellytykset säilyttää, on säteilyvaaratilanteissa toimijoilla oltava selkeät vastuut, riittävät resurssit ja yhteinen tilannekuva sekä johdonmukainen viestintä. Tavoitteenamme on olla oman toimialamme varautumisen suunnannäyttäjä ja huolehtia osaltamme yhteiskunnan resilienssistä erilaisissa säteilyvaaratilanteissa.

Seuranta ja arviointi

Strategisia tavoitteita seurataan toimintasuunnitelman avulla.

Strategisille tavoitteille asetettujen mittareiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Kun toimintaympäristö muuttuu, muutamme myös strategiaamme.