Muuttuva toimintaympäristö

Muuttuva toimintaympäristö

STUK vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön

Koronapandemia on aiheuttanut vakavan häiriön, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkiin maihin ja kaikille elämän alueille. Ihmisten terveyden lisäksi pandemia vaikuttaa suuresti taloudelliseen, poliittiseen ja yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Pandemian vaikutukset liikkumiseen ja kokoontumiseen rajoituksineen jatkunevat pitkälle vuoteen 2021. Vaikka tilanteen uskotaan helpottavan rokotteiden kehittämisen myötä, ovat pandemian vaikutukset kauaskantoisia ja osin vielä tunnistamatta. Selvää on, että emme palaa pandemiaa edeltäneeseen normaaliin. Tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuutta, ja nähtävissä on yhtä lailla uhkia kuin mahdollisuuksia. Muutoksessa parhaiten menestyvät organisaatiot ja yksilöt, jotka sietävät epävarmuutta, tarttuvat mahdollisuuksiin sekä mukautuvat ja uudistuvat muuttuvan toimintaympäristön ehdoin.

Suomessa julkinen hallinto siirtyi keväällä 2020 laajamittaiseen etätyöhön. Näin teki myös valtaosa STUKlaisista. Etätyö pakotti meidät omaksumaan ripeässä tahdissa uudenlaisia työtapoja ja -välineitä, emmekä edes läsnätyötä vaativissa laboratoriotehtävissä voineet enää toimia samoin järjestelyin kuin ennen. Otimme organisaatiomme merkittävimmän sisäisen digiloikan.

Poikkeuksellisen tilanteen pitkittyessä olemme huomanneet, että etenkin yhteisöllisyyden säilyttäminen vaatii huomiotamme. Johtamisen ja esimiestyön, itsensä johtamisen ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu. 

Kansainväliselle yhteistyölle pandemia on aiheuttanut vaikeuksia, sillä kaikilla mailla ja kansainvälisillä organisaatioilla ei ole ollut täysiä valmiuksia toimia etäyhteyksin. Samalla pandemia on osoittanut kansainvälisen yhteistyön merkityksen, kun ratkaistavana on ylikansallisia haasteita. Myös STUKin toiminnassa kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa strategiakauden lopulla ja sen jälkeen. Suomen tavoitteina säilyvät säteilyn ja ydinvoiman turvallinen käyttö, ydinmateriaalien hallinta sekä asevalvonnan tehokas toteutuminen. Koronapandemia todennäköisesti vaikuttaa valtioiden terveydenhuoltojärjestelmiin ja paineet niiden kehittämiseen kasvavat. Tämä lisää tarvetta ja mahdollisuuksia jakaa säteilyturvallisuuteen liittyvää osaamistamme nykyistä laajemmin. 

Ollaksemme vaikuttavia, meidän on aktiivisesti toimittava kansainvälisissä verkostoissa ja foorumeilla sekä tuettava eri hallinnonaloja kansainvälisessä toiminnassa. Kansainvälisyys luo mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää asiantuntemustamme myös palvelutoiminnan kautta. Kansainvälisen toiminnan vahvistaminen edellyttää toimintamallien päivitystä ja erityisesti digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Muuttuvat osaamis- ja resurssitarpeet

Strategiakaudella valvonnan määrä kasvaa, ydinenergialakia ja sen alaista säädöstöä uudistetaan, valvonnan kohteet muuttuvat ja uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Suomessa on ydinlaitoksia, jotka ovat uusissa elinkaaren vaiheissa; yhtä ydinlaitosta rakennetaan, yhtä käyttöönotetaan ja yhtä poistetaan käytöstä. Viestintäympäristö on entistä vaativampi. Valtionhallinnon toimijakenttä uudistuu. Tämä kaikki vaatii meiltä resurssien hallintaa ja uudenlaista osaamista.

Valvonnan määrän kasvuun vastaamme toiminnanharjoittajien vastuuta korostamalla ja lisäämällä vaikuttavuuttamme STUKin valvonnan tapoja ja kohdentamista muuttamalla. Toimintakulttuurin muuttamisen lisäksi tarvitsemme uudenlaista ja vahvempaa osaamista esimerkiksi vuorovaikutuksessa, asiakasymmärryksessä, ekosysteemeissä ja yhteistyössä sekä tiedon hyödyntämisessä. Syvällisen osaamisemme tueksi tarvitaan myös entistä kokonaisvaltaisempaa osaamista. 

Uudenlaiset tavat toimia

Työelämä on muuttunut ja nopea muutos jatkuu. Uudenlainen työelämä edellyttää, että organisaatiot ovat hyvin johdettuja, muutokseen ketterästi sopeutuvia ja tuloksellisia ja että niissä otetaan huomioon sekä henkilöstön että asiakkaiden tarpeet. Työn muuttuminen monipaikkaiseksi ja paikkariippumattomaksi edellyttää, että mukautamme johtamistamme, kehitämme joustavia ja tehokkaita työtapoja ja vahvistamme työntekijöidemme hyvinvointia.

Digitaaliset palvelut ja työvälineet sekä automatisointi yleistyvät. Tunnistamme niiden vaikutukset säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuuteen ja toisaalta hyödynnämme mahdollisuudet toiminnassamme.

Viestinnän muutos

STUKissa viestintä on keskeinen vaikuttamisen väline. Viestintä, sen nopeus ja kanavat sekä viestintään liittyvät odotukset muuttuvat jatkuvasti. Ihmisten ulottuvilla on valtava määrä eri organisaatioiden ja ihmisten luomia mediasisältöjä ja verkkopalveluja. Yleisöt sirpaloituvat kanavien ja sisältöjen mukaan. Samanhenkiset hakeutuvat toistensa seuraan sosiaalisen median alustoilla. Ihmiset tukeutuvat asiantuntijoiden tarjoaman tiedon lisäksi vertaistensa kokemukselliseen tietoon. Tarjolla on myös sisältöjä, jotka tietoisesti johtavat harhaan.

Jatkuvasti muuttuvassa viestintäympäristössä luottamus ja luotettavuus sekä viestinnän rohkeus määrittävät menestyksemme. Viestimme kiinnostavasti, puhuttelevasti ja oikea-aikaisesti. Määritämme ne foorumit, joilla käymme meille tärkeää keskustelua sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä ymmärtämään ja suhteuttamaan säteilyn riskit oikein ja yhteiskuntaa kestämään säteilyyn liittyviä häiriöitä. Viestinnällä tuomme esille yhteiskunnallisen merkittävyytemme.

Turvallisuustilanne maailmalla muuttuu

Kansainvälinen turvallisuustilanne säilyy epävakaana. Voimakkaasti keskinäisriippuvaisessa toimintaympäristössä turvallisuustilanteet eivät rajoitu kansallisiin rajoihin, vaan välittyvät eri järjestelmien sekä vaikuttamisen keinojen monipuolisen ja aktiivisen hyödyntämisen kautta hyvinkin laajalle. Turvallisuustilanteiden muutokset ovat nopeita sekä yllättäviä, ja ne määrittyvät yhtä lailla fyysisen vaaran kuin koetun vaaran tunteen perusteella. Turvallisuusympäristön kehitys vaatii jatkuvaa seurantaa. Laaja-alaiset häiriötilanteet taas edellyttävät kokonaisvaltaista ymmärrystä niiden luonteesta ja hyvää kriisijohtajuutta. Luottamus viranomaisen tekoihin ja viesteihin sekä ihmisten turvallisuuden tunne ovat keskeisiä turvattavia arvoja erilaissa häiriötilanteissa.  

Tehtävämme on varmistaa säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuus sekä turvata yhteiskuntaa mahdollisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Parannamme kansallista ja kansainvälistä varautumista erilaisiin säteilyonnettomuuksiin ja varaudumme laaja-alaisesti myös muihin oman toimintamme jatkuvuuden tai koko yhteiskunnan toiminnan vaarantaviin uhkiin. Kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti toimimme laaja-alaisessa yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa.

Hallinnolliset muutokset

Valtionhallinnon kehittäminen ja omaan hallinnonalaamme kohdistuvat muutospaineet, sekä julkisen talouden tilanne haastavat STUKin kehittämään edelleen toimintatapojaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on turvallisuudesta tinkimättä selkeyttää säädöstöämme ja purkaa byrokratiaa sekä sisäisessä toiminnassamme että valvontatyössämme. Lähtökohtanamme ovat asiakaslähtöisyys ja uusien toimintatapojen mahdollistaminen.

Valtionhallinnon muutosten yhteydessä meidän on erityisesti huolehdittava riippumattomuudestamme, toimintamme resursoinnin riittävyydestä ja siitä, että valtionhallinnon toimijoiden vastuut säteilyvaaratilanteisiin varautumisessa ja niiden aikana ovat selkeät. Panostamme siihen, että yhteistoimintaa harjoitellaan.