Tietoa STUKista Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Tietoa STUKista

Muuttuva toimintaympäristö

Muuttuva toimintaympäristö

STUK vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön

Muuttuvat osaamis- ja resurssitarpeet

Strategiakaudella valvonnan määrä kasvaa ja alan lainsäädäntö uudistuu, valvonnan kohteet muuttuvat ja uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Muutoksia tuovat valvontakohteiden erilaiset sekä suomalaisittain uudet elinkaaren vaiheet. Viestintäympäristö on entistä vaativampi ja valtionhallinnon toimijakenttä uudistuu.

Valvonnan määrän kasvuun vastaamme muuttamalla STUKin valvonnan tapoja ja kohdentamista. Toimintakulttuurin muuttamisen lisäksi tarvitsemme uudenlaista ja entistä kokonaisvaltaisempaa osaamista.

Uudenlaiset tavat toimia

Työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan. Uudenlainen työelämä edellyttää, että työpaikat ovat hyvin johdettuja, muutokseen sopeutuvia ja tuloksellisia ja niissä otetaan huomioon sekä henkilöstön että asiakkaiden tarpeet. Muutos edellyttää, että kehitämme joustavia ja tehokkaita työtapoja ja vahvistamme työntekijöidemme hyvinvointia.

Digitaaliset palvelut ja työvälineet sekä automatisointi yleistyvät. Meidän STUKissa tulee tunnistaa niiden vaikutukset säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuuteen ja mahdollisuudet tehdä valvontaa uusilla tavoilla ja työkaluilla.

Viestinnän muutos

Viestintä, sen nopeus ja kanavat sekä viestintään liittyvät odotukset muuttuvat vauhdilla. Ihmisten ulottuvilla on valtava määrä eri organisaatioiden ja ihmisten luomia mediasisältöjä ja verkkopalveluja, jotka kannettavien laitteiden myötä kulkevat käyttäjänsä mukana. Yleisöt sirpaloituvat, kun jokainen valitsee, mitä seuraa. Ihmiset tukeutuvat instituutioiden tarjoaman tiedon lisäksi yhä enemmän vertaistensa kokemukselliseen tietoon. Tarjolla on myös sisältöjä, jotka tietoisesti johtavat harhaan ja pyrkivät informaatiovaikuttamiseen.

Muuttuvassa viestintäympäristössä haluamme vuorovaikuttaa kuunnellen, viestiä kohderyhmien tarpeet huomioiden sekä etsiytyä niille foorumeille, joilla ihmiset keskustelevat. Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä ymmärtämään säteilyn riskit oikein ja yhteiskuntaa kestämään häiriöitä.

Turvallisuustilanne maailmalla muuttuu

Hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen, ilmastonmuutos, alueelliset konfliktit, terrorismin uudet muodot ja tietoverkkojen haavoittuvuus vaikuttavat myös STUKin toimintaympäristössä. Uhat ovat entistä ennakoimattomampia ja monimuotoisempia ja häiriöiden määrän kasvuun on varauduttava. Muutoksilla on vaikutusta myös ihmisten turvallisuuden tunteeseen.

Tärkeä tehtävämme on varmistua valvonnalla säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuudesta. Parannamme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yhteiskunnan varautumista erilaisiin säteilyonnettomuuksiin ja häiriönsietokykyä onnettomuustilanteissa.

Hallinnolliset muutokset

Valtionhallinnossa tapahtuvat muutokset, kuten maakuntauudistus, sekä julkisen talouden tilanne haastavat STUKin edelleen kehittämään toimintatapojaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on hallituksen linjausten mukaisesti purkaa normeja ja byrokratiaa sekä sisäisessä toiminnassamme että valvontatyössä.

Valtionhallinnon muutosten yhteydessä meidän on erityisesti huolehdittava STUKin riippumattomuudesta ja toiminnan resursoinnin riittävyydestä. Olemme vahvasti mukana huolehtimassa, että valtionhallinnon toimijoiden vastuut säteilyvaaratilanteisiin varautumisessa ja niiden aikana ovat selkeät. Panostamme siihen, että yhteistoimintaa harjoitellaan.