Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

STUKin laskuun liittyvä oikaisuvaatimus tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa laskun tekopäivästä.

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista (580/1993) tai kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvien Säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista (1285/1993) perusteella määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.

Vaatimuksessa on ilmoitettava

  • lasku, johon oikaisua haetaan
  • miltä kohdin laskuun haetaan oikaisua, ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
  • vaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
  • tarvittavat yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Vaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos vaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Vaatimukseen on liitettävä

  • lasku johon maksun periminen perustuu, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Aika oikaisuvaatimuksen tekemiselle

Oikaisuvaatimus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun määräämisestä tai laskun tekopäivästä.

Oikaisuvaatimuskirjelmän toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa Säteilyturvakeskukseen henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen kuuden kuukauden määräajan päättymistä, jotta vaatimus voidaan tutkia. Jos oikaisuvaatimus toimitetaan postitse maksettuna postilähetyksenä, on ilmoituksen oikaisuvaatimuksen saapumisesta postitoimipaikkaan saavuttava viranomaiselle edellä mainittuna aikana. jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, määräaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Käsittelymaksu

Oikaisuvaatimukseen annettava päätös on maksuton.

Yhteystiedot

  Säteilyturvakeskus
Osoite Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa
Puhelin (vaihde) (09) 759 881
Faksi (09) 759 88 500
Sähköposti stuk(at)stuk.fi
Virka-aika klo 08.00-16.15