Ydinturvallisuusneuvottelukunta

Ydinenergian käytön turvallisuutta koskevien asioiden valmistavaa käsittelyä varten toimii Säteilyturvakeskuksen yhteydessä neuvoa-antavana elimenä ydinturvallisuusneuvottelukunta (YTN).

Neuvottelukunnan tehtävänä on

 • seurata ydinenergian käytön turvallisuuden kehitystä sekä alan tutkimusta ja tehdä aloitteita tarpeellisiksi toimenpiteiksi
 • antaa lausuntoja ydinlaitosten rakentamista ja käyttöä koskevista lupahakemuksista sekä muista merkittävistä ydinenergian käyttöä koskevista hakemuksista
 • antaa lausuntoja ydinenergian käytön turvallisuuden valvonnan kannalta merkittävistä kysymyksistä
 • antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä ydinenergian käytön turvallisuusvalvontaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä
 • käsitellä ja arvioida säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemia ydinenergian käytön turvallisuutta koskevia säännöksiä, määräyksiä ja ohjeita
 • osaltaan ylläpitää ja edistää ydinenergian käytön turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsittelevien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistoimintaa.

Neuvottelukunnan toimikausi ja kokoonpano

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.12.2015-30.11.2018.

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto kutsuu kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäseniksi kutsuttavien henkilöiden tulee edustaa korkeatasoista ydinturvallisuusalan asiantuntemusta. YTN:n työtavat määritellään yksityiskohtaisesti neuvottelukunnan työjärjestyksessä. STUK huolehtii YTN:n ja sen mahdollisten jaostojen sihteeritehtävistä ja kokousjärjestelyistä.

Ydinturvallisuusneuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja

Tekniikan tohtori Seppo Vuori
Varapuheenjohtaja asiakaspäällikkö Ilona Lindholm, VTT

Jäsenet

Professori Juhani Hyvärinen, LTY
Ympäristöneuvos Susanna Wähä, YM
Ryhmäpäällikkö Kirsi Levä, Tukes
Tutkimusprofessori Kim Wallin, VTT
Tekniikan tohtori Lasse Reiman

Pysyvä asiantuntija

Pääjohtaja Petteri Tiippana, STUK

Sihteeri

Ylitarkastaja Karin Rantamäki, STUK

Ydinturvallisuusneuvottelukunnan jaostot

Ydinturvallisuusneuvottelukunnalla (YTN) voi olla jaostoja tukemassa sen työtä. Tällä hetkellä YTN:llä on kaksi jaostoa: reaktoriturvallisuusjaosto (RTJ, Reactor Safety Committee), ydinjätejaosto (YJJ, Nuclear Waste Safety Committee).

Jaostot koostuvat kansainvälisistä ja kotimaisista, kutsutuista asiantuntijoista sekä eräistä YTN:n jäsenistä. YTN:ää koskevan asetuksen (164/1988) mukaisesti jaostoja johtaa YTN:n jäsen. Jaostoissa puhe- ja pöytäkirjakielenä käytetään englantia.

Reaktoriturvallisuusjaoston tehtävät

 • käsitellä ydinvoimalaitosten turvallisuuden kannalta keskeisiä turvallisuusasioita ja tapahtumia
 • arvioida ydinvoimalaitosten ydin- ja säteilytur­vallisuutta koske­vien määräysten ja ohjeiden kehittämistarpeita
 • osallistua tarvittaessa neuvottelukunnan lausuntojen valmisteluun ydinvoimalaitosten lupahake­muksista ja muista ydinvoimalaitoksen suunnittelun, rakentamisen ja käytön turvallisuuteen liittyvistä asioista
 • edistää alan viranomaisten kansainvälistä yhteistyötä
 • seurata ja arvioida turvallisuuden kehitystä ja tehdä tarvittaessa aloitteita turvallisuuden edistämiseksi.

Ydinjätejaoston tehtävät

 • käsitellä ydinjätehuollon turvallisuuden kannalta keskeisiä turvallisuusasioita
 • arvioida ydinjätehuoltoa koskevien määräysten ja ohjeiden kehittämistarpeita
 • osallistua tarvittaessa neuvottelukunnan lausuntojen valmisteluun ydinlaitosten lupahake­muksista ja ydinjätehuoltoa koskevista selvityk­sistä
 • edistää alan viranomaisten kansainvälistä yhteistyötä
 • seurata ja arvioida ydinjätehuollon turvallisuuden kehitystä ja tehdä tarvittaessa aloitteita turvallisuuden edistämiseksi.
Reactor Safety Committee
Puheenjohtaja Lasse Reiman ex-STUK
Jäsen Lennart Carlsson SSM, Ruotsi
Jäsen Philippe Jamet ASN, Ranska
Jäsen Ralph Schulz ENSI, Sveitsi
Jäsen Keijo Valtonen ex-STUK
Jäsen Richard Donderer Physikerbüro Bremen, Saksa
Jäsen Gabor Petofi HAEA, Unkari
Sihteeri Karin Rantamäki STUK

 

Nuclear Waste Safety Committee
Puheenjohtaja Seppo Vuori ex-VTT
Jäsen Bengt Hedberg SSM, Ruotsi
Jäsen Felix Altorfer ENSI, Sveitsi
Jäsen Walter Blommaert FANC, Belgia
Jäsen Frans Boydon Iso-Britannia
Jäsen Mathilde Maillard ASN, Ranska
Sihteeri Jarkko Kyllönen STUK

 

Jaa tämä sivu