Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta

Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunta

Ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnan tehtävät on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 1016/2016. Neuvottelukunnan tehtävä on

  • valmistella ja antaa Säteilyturvakeskuksen pyynnöstä lausuntoja ydinlaitosten rakentamista ja käyttöä sekä käytöstä poistoa koskeviin lupahakemuksiin liittyvistä turvajärjestelyselvityksistä ja -suunnitelmista
  • antaa lausuntoja Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten valmistelemista ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista
  • antaa lausuntoja ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevista merkittävistä muista asioista
  • seurata ydinenergian käyttöön liittyviä uhkakuvia ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä arvioida uhkatilanteisiin liittyviä toimintavalmiuksia
  • edistää ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskevaa kotimaista yhteistyötä ja tiedonkulkua sekä seurata kansainvälistä yhteistyötä
  • tehdä toimivaltaisille viranomaisille aloitteita ydinenergian käytön turvajärjestelyjä koskeviksi tarpeellisiksi toimenpiteiksi.

Toimikausi

Neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2020 - 31.12.2022.