Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus johdanto

Tämä kuvaus avustaa kohdistamaan tietopyyntöjä Säteilyturvakeskukselle. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §).

STUKiin käsiteltäväksi tulevat ja ratkaistut asiat rekisteröidään asianhallintajärjestelmään, jonne viedään myös asiaa koskevat asiakirjat. Asioiden  ja asiakirjojen rekisteröinti perustuu julkisuuslain (621/1999) 18§:ään ja asetuksen (1030/1999) 5 ja 6 §:iin sekä arkistolakiin (831/1994) ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) julkinen diaari on palvelu, josta kansalaiset, STUKin asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat seurata julkisten asioiden käsittelyn etenemistä. Julkisessa diaarissa asiat on ryhmitelty hallintoon, säteilyn käytön turvallisuuteen, ydinturvallisuuteen, tutkimukseen ja ympäristön säteilyvalvontaan. Julkisista asioista on esitetty seuraavat tiedot:

  • Asian numero
  • Asian nimeke
  • Lähettäjä/vastaanottaja
  • Vireille tulon päivämäärä
  • Asian tila
  • Päätöksen päivämäärä

Asioita voi hakea palvelusta asian numeron ja nimekkeen perusteella. Tiedot näkyvät palvelussa kuusi kuukautta. Asiat päivittyvät palveluun seitsemän päivän kuluttua niiden vireille tulosta.

Tiedot rekistereissä ja niiden saatavuus

Alle on koottu STUKin rekisterien tietoja, jotka löytyvät STUKin julkisista palveluista.

Tietosuojaselosteet STUKin rekistereistä löytyvät täältä
 

Asiakokonaisuudet asiarekisterissä

Rekisterit ja aineistot

Tietopyynnön tekeminen

Pyydämme lähettämään tietopyynnöt kirjaamoon sähköisellä lomakkeella tai sähköpostiosoitteella stuk (at) stuk.fi. Tietopyynnöt kirjataan STUKin asiankäsittelyjärjestelmään. Tietopyyntöjen käsittely voi olla maksullista.