Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Teollisuuden ja tutkimuksen omavalvontakysely

Teollisuuden ja tutkimuksen omavalvontakysely

STUK lähetti joulukuussa 2020 137 teollisuuden ja tutkimuksen toiminnanharjoittajalle kyselyn, jolla selvitettiin omavalvonnan järjestelyjä. Vuoden 2021 alkupuolella kysely lähetettiin vielä 12 toiminnanharjoittajalle . Kyselyn avulla STUK selvittää, ovatko toiminnanharjoittajat ottaneet säteilylainsäädännön muutokset huomioon toiminnassaan.

Kyselyn tekemällä STUK myös korosti toiminnanharjoittajien omaa vastuuta toiminnastaan. Kyselyn tulokset auttavat STUKia valvomaan riskiperusteisesti toiminnanharjoittajia, joilla on säteilytyöntekijöitä ja jotka kuuluvat todennäköisesti työperäisen säteilyaltistuksen luokkaan 1 tai 2.

Vastaukset saatiin lopulta 148 toiminnanharjoittajalta. Yksi toiminnanharjoittaja ilmoitti säteilytoiminnan loppumisesta ja yhdestä todettiin, ettei tämä kuulunut kyselyn kohderyhmään, joten näistä ei saatu vastausta. Lisäksi kaksi toiminnanharjoittajaa jätti vastaamatta kyselyyn. Koska joulukuussa 2020 lähetetyissä viesteissä ei ollut tarkennettu, mitä turvallisuuslupaa kysely koskee, kyselyyn saatiin myös muutama ylimääräinen vastaus.

Alustavien tulosten perusteella 53 prosenttia vastaajista kuului turvallisuusarvion perusteella työperäisen altistuksen luokkaan 3. Lisäksi 95 prosenttia vastaajista totesi, ettei ole muuttanut säteilytyöntekijöidensä luokitusta turvallisuusarvion laatimisen yhteydessä. Vastaajista 39 prosentilla oli säteilytyöntekijöitä luokassa A. Täydennyskoulutusta työntekijöilleen antaa itse 70 prosenttia vastaajista. Turvajärjestelyjä koskeva määräys liittyi 79 prosentilla vastaajista säteilytoimintaan.

STUK kohdistaa valvontaa kyselyn vastausten tai vastaamatta jättämisen perusteella tekemällä tarvittaessa lisäselvityksiä ja tarkastuksia. Kyselyn vastausten ja tarkastuksissa tehtyjen havaintojen perusteella laaditaan valvontaraportti.