Tjänster Tjänster
Tjänster

Radioaktivitetsmätningar av dricksvatten

Radioaktivitetsmätningar av dricksvatten

Radioaktivitet i privat brunnsvatten

I mätningar av privatpersoners brunnsvattenprover mäts den totala halten (totalalfa) av radon och långlivade alfa-aktiva ämnen. Vid totalalfamätningar utreds huruvida det utöver radon finns andra betydande naturliga radioaktiva ämnen, uran, radium och polonium i vattnet. Ett annat alternativ är att mäta uranhalten med ICP-MS-metoden. Dessa mätningar görs som servicemätningar. 

Radioaktivitetsmätningar av vatten från vattenverk

I vattenprover från vattenverk, vattentäkter eller andra offentliga platser mäts aktivitetshalterna av radon, långlivade alfa-aktiva ämnen och vid behov långlivade beta-aktiva ämnen. Om dessa mätningar visar att den effektiva dosen som vattnet ger upphov till kan vara större än 0,1 mSv, görs noggrannare bestämningar av vattnets radioaktivitet. Noggrannare bestämningar är till exempel bestämning av poloniumhalten, blyhalten eller radiumhalten i vattnet. Dessa radioaktivitetsmätningar följer dricksvattendirektivet. På basis av resultaten beräknas referensdosen som vattnet ger upphov till. Dessa mätningar görs i form av övervakningsmätningar. 

Harmaa tietolaatikko FINAS ackrediterade testlaboratorium T167

Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet vid STUK är ackrediterat av FINAS som testningslaboratorium T167 (pdf). Laboratoriet uppfyller kraven i EN ISO/IEC 17025:2017.

Kontakt

Kontakt