Tjänster Tjänster
Tjänster

Allmänna leveransvillkor för mätningstjänster

Allmänna leveransvillkor för mätningstjänster

1 Tillämpning av leveransvillkoren

1.1 Dessa allmänna leveransvillkor för mättjänster tillämpas på mättjänster som beställs från Strålsäkerhetscentralen (STUK) och produceras på företagsekonomiska grunder samt på liknande tjänster, såsom:

  • kalibreringar, testningar och bestrålningar
  • gammaspektrometriska provmätningar
  • mätningar av radioaktivitet i människa
  • andra än mätningen av inomhusluften med radonburkar
  • övriga stråldosmätningar och bestämningar av radioaktivitet.

1.2 De allmänna leveransvillkoren för STUK:s mättjänster tillämpas såvida inget annat har avtalats skriftligen med beställaren.

När beställaren är en konsument följs dessa leveransvillkor om inte något annat föreskrivs i gällande konsumentskyddslagstiftning för konsumentens fördel på ett bindande sätt.

2 Tjänstens innehåll och tidpunkt

2.1 Tjänstens innehåll är en mättjänst eller därmed jämställbar tjänsteprestation gällande produktion av resultat eller en tilläggstjänst som hänför sig till dessa. Tjänsten gällande produktion av resultat omfattar, om inte annat skriftligen har meddelats separat eller avtalats med beställaren, analys av ett prov och leverans av en resultatrapport till beställaren. Tjänsten levereras på finska om inte annat skriftligen har avtalats separat med beställaren.

2.2 STUK producerar den beställda tjänsten noggrant och använder yrkeskunnig personal.

2.3 STUK producerar tjänsten inom den utlovade tiden. Om ingen tid skriftligen meddelats eller avtalats separat produceras tjänsten utan omotiverad fördröjning.

2.4 STUK har rätt att förlänga leveranstiden om fördröjningen beror på ett oöverstigligt hinder, en orsak som är oberoende av STUK eller en orsak som beror på beställaren eller dennes ansvarsområde. Som oöverstigligt hinder betraktas en händelse som förhindrar eller gör det orimligt svårt att producera tjänsten i rätt tid (s.k. force majeure såsom krigs- eller undantagstillstånd, strålnings- eller atomolycka som upptar STUK:s resurser, eldsvåda, strejk, blockad eller någon annan lika betydande och ovanlig orsak som inte beror på avtalets parter).

3 Priser och betalningsvillkor

3.1 På tjänsternas enhetspriser tillämpas STUK:s vid beställningstidpunkten gällande tjänsteprislista.

3.2 Prislistans enhetspris för mätning, bestämning eller motsvarande tjänst inkluderar endast tjänsten gällande produktion av resultat. Med tjänst gällande produktion av resultat åsyftas analys av ett prov och leverans av en resultatrapport till beställaren. Om beställningen inkluderar andra åtgärder, som förbehandling av provet, en bedömning av provet, ett utlåtande eller en uttolkning, anses denna tjänsteprestation vara en tilläggstjänst, för vilka debiteras ett separat pris enligt tiddebiteringsgrunderna som anges i prislistan.

3.3 Moms enligt gällande lagstiftning tillkommer priset på tjänsteprestationer enligt tjänsteprislistan.

3.4 STUK har rätt att kräva att betalningen för en beställd tjänst betalas i förskott innan tjänsten börjar produceras.

3.5 Betalningen ska finnas på STUK:s konto senast 21 dagar från att fakturan daterats. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta till fordran enligt gällande räntelag (633/1982).

4 STUK:s ansvar för tjänsten

4.1 STUK ansvarar för att den tjänst som beställs från dem produceras i enlighet med dessa allmänna leveransvillkor, om inte annat avtalats skriftligen med beställaren eller om annat inte föranleds av bindande konsumentskyddslagstiftning.

4.2 Om STUK anlitar en underleverantör för någon deluppgift som hör till tjänsteproduktionen, ansvarar STUK för underleverantörens arbete som för sitt eget arbete.

4.3 STUK har rätt att korrigera en felaktig tjänsteprestation inom rimlig tid efter att ha fått felanmälan. Om felet inte kan korrigeras, har beställaren rätt till prisnedsättning. Om felet inte kan avhjälpas och felet är väsentligt, har beställaren rätt att häva avtalet, varvid STUK ska betala beställaren ett belopp som motsvarar det debiteringspris som betalats för tjänsten. Beställaren har även rätt att häva avtalet, om tjänsten försenas väsentligen från vad som har avtalats, meddelats eller vad som rimligtvis kan förutsättas för genomförande av tjänsteprestationen.

4.4 STUK ansvarar för omedelbara skador som åsamkas beställaren, om skadan beror på fel eller försummelser som STUK gjort uppsåtligen eller av oaktsamhet. STUK svarar inte för andra eventuella skador, som medelbara eller indirekta skador.

STUK ansvarar dock för medelbara skador som åsamkas beställaren, om felet eller skadan beror på vårdslöshet från STUK:s sida.

4.5 Om inte annat avtalats skriftligen med beställaren, uppgår STUK:s ersättningsansvar till högst det pris som debiterats för tjänsten inklusive moms.

Ersättningsansvarets övre gräns tillämpas inte när beställaren är en konsument.

4.6 STUK:s ansvar för tjänsten upphör tolv (12) månader efter att meddelandet om resultatet har levererats till beställaren eller beställaren har kunnat motta det.

Felansvarets övre gräns tillämpas dock inte när beställaren är en konsument.

5    Beställarens returrätt, felanmälan och ersättningskrav

5.1 Beställaren har rätt att annullera avtalet genom att meddela det skriftligen till STUK senast 2 dygn innan tjänstens avtalade starttidpunkt. Om tjänsten inte annulleras senast 2 dygn innan tjänstens avtalade starttidpunkt blir beställaren skyldig att ersätta STUK med 50 procent av den beställda tjänstens värde.

Konsumentbeställare har rätt att annullera avtalet genom att meddela det skriftligen till STUK senast 14 dagar efter tjänsteavtalets upprättande. Konsumentbeställare har rätt att utan särskild anledning returnera produkter de köpt inom 14 dagar från att den mottagits, förutsatt att produkten inte har några tecken på användning.  När konsumenten återkallar beställningen, svarar konsumenten för kostnaderna som returneringen orsakar. Om tjänsten på en konsumentbeställares begäran har påbörjats innan utgången av den 14 dygn långa annulleringstiden ska konsumenten vid annullering betala en skälig ersättning till STUK för den prestation som utförts fram till meddelandet om annullering, om inte den uteblivna annulleringen beror på en orsak som framkallats av STUK.

5.2 Beställaren ska anmäla ett fel gällande tjänsten till STUK senast tre (3) månader från att felet konstaterades eller borde ha konstaterats.

Konsumentbeställare har rätt att göra en skriftlig felanmälan till STUK inom tre månader från att felet konstateras. Om det inte rimligen går att förutsätta att konsumentbeställaren ska kunna åberopa felet inom den utsatta tiden ska konsumentbeställaren göra en felanmälan inom en i övrigt rimlig tid från att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

I annat fall förlorar beställaren eller konsumentbeställaren sin rätt till prisnedsättning eller återbetalning av tjänstens debiteringspris i enlighet med villkor 4.3.

5.3 Eventuella ersättningskrav på STUK ska framföras inom sex (6) månader från att STUK:s ansvarstid enligt villkor 4.6 går ut. I annat fall förlorar beställaren sin rätt att framföra ersättningskrav.

Tidsgränsen för framförande av ersättningskrav tillämpas dock inte när beställaren är en konsument.

6 Utlämnande av uppgifter och dataskydd

6.1 STUK behandlar behövliga uppgifter, prover och annat material som beställaren levererat för produktion av tjänsten omsorgsfullt och konfidentiellt.  

6.2 STUK har rätt att använda uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten för skötseln av STUK:s myndighetsuppgifter. Det omfattar bland annat rätten till att spara uppgifter i datasystem och register som STUK använder, samt rätten att använda uppgifter som en del av myndighetsövervakningen och STUK:s forsknings-, utvecklings- och utredningsverksamhet. I STUK:s verksamhet iakttas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighetslagen) och dataskyddslagstiftningen.

6.3 STUK har rätt att publicera uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten som en del av att sköta uppgifterna som avses i punkt 6.2.

6.4 STUK har rätt att överlåta uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten till andra myndigheter till den del som överlämningen av uppgifter behövs för att sköta myndighetens uppgifter. STUK har rätt att lämna ut uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten till andra än myndigheter i enlighet med bestämmelserna i offentlighetslagen.

6.5 Till skillnad från vad som sägs ovan i punkterna 6.2-6.4 har STUK dock inte rätt att använda, publicera eller lämna ut sekretessbelagda uppgifter (t.ex. affärshemligheter) utan beställarens medgivande, såvida inte annat kommer av gällande lagstiftning, domslut i domstol eller internationella åligganden som binder Finland. Som sekretessbelagda uppgifter betraktas uppgifter vars sekretess regleras i offentlighetslagen eller i andra lagar.

6.6 Genom undantag från punkt 6.5 har STUK i enskilda fall rätt att efter ansökan lämna ut uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten för användning i forsknings- eller statistiksyfte.

6.7 Genom undantag från punkt 6.5 har STUK rätt att i enskilda fall på begäran lämna ut uppgifter som erhållits i tjänsteverksamheten till den som direkt och personligen berörs av uppgifterna.

7 Meningsskiljaktigheter

7.1 Meningsskiljaktigheter som parterna inte kan nå enighet i hänskjuts till Helsingfors tingsrätt för avgörande. Konsumentbeställare har rätt att hänskjuta ärendet till konsumentrådgivningen för behandling samt till konsumenttvistenämnden eller Europeiska kommissionens tvistlösning online för avgörande.

7.2 Vid avgörande av tvistemål tillämpas lagstiftning som gällde i Finland då beställningen gjordes.

Dessa villkor träder i kraft 1.2.2022 och gäller tills vidare.