Tjänster Tjänster
Tjänster

Allmänna leveransvillkor för mätning med radonburkar inomhus

Allmänna leveransvillkor för mätning med radonburkar inomhus

1 Tillämpning av leveransvillkoren

1.1 Dessa allmänna leveransvillkor tillämpas på radonmätningar av inomhusluften som genomförs med radonburkar beställda från Strålsäkerhetscentralen (STUK) och som genomförs på basis av affärsverksamhet, såsom vid mätningar med radonburkar på arbetsplatser, i bostäder eller andra vistelseutrymmen, såvida inte annat skriftligt har överenskommits med beställaren.

När beställaren är en konsument, iakttas dessa leveransvillkor, om inte något annat föreskrivs i gällande konsumentskyddslagstiftning för konsumentens fördel på ett bindande sätt.

1.2 På mättjänster baserade på andra affärsekonomiska grunder tillämpas de allmänna leveransvillkoren för STUK:s mättjänster.

2 Innehåll och tidpunkt

2.1 Mätningen av inomhusluften med radonburkar omfattar, om inte annat har meddelats eller avtalats med beställaren, sändning av en radonmätningsburk med tilläggsmaterial till beställaren i enlighet med punkt 3.2 i villkoren, analys av provet och leverans av redogörelsen för resultat till beställaren.

Radonmätningsburken är en vara tillverkad enligt kraven i kundens beställning och kan snabbt förstöras eller föråldras (KSL 6 kap. 16 § 1 mom. punkt 3 och 4). Varje radonmätningsburk och mätvärde har individualiserats med en streckkod. På grund av mätresultatets kvalitet och tillförlitlighet har radonmätningsburken en begränsad användningstid och därför kan en radonmätningsburk inte användas på nytt. Radonmätningsburkens tilläggsmaterial och dess innehåll varierar enligt beställning. STUK säljer inte radonmätningsburk separat.

2.2 STUK producerar den beställda radon mätningen omsorgsfullt och med hjälp av yrkeskunnig personal.

2.3 STUK producerar radonmätningen inom avtalad tid. Om tiden inte har meddelats eller avtalats separat skriftligen, produceras tjänsten utan ogrundat dröjsmål.

2.4 STUK har rätt att förlänga leveranstiden, om detta beror på oöverkomligt hinder, någon annan orsak som inte beror på STUK eller orsak som beror på beställaren eller omständigheter som beställaren ansvarar för. Som oöverkomligt hinder anses händelse, som hindrar produktionen av tjänsten eller gör produktionen orimligt svår i rätt tid (s.k. force majeure, som krig eller undantagstillstånd, strålnings- eller kärnkraftshändelse som binder STUK:s resurser, eldsvåda, strejk, blockad eller annan orsak som är lika betydande och ovanlig samt oberoende av parterna).

3 Priser samt betalnings- och leveransvillkor

3.1 På radonmätningarnas enhetspriser tillämpas STUK:s tjänsteprislista som gäller när beställningen görs.

3.2 Enhetspriset för radonmätning omfattar:

  • en (1) radonmätningsburk med tillhörande tilläggsmaterial (broschyrer, blanketter, anvisningar, returkuvert)
  • leverans av en radonmätningsburk till en av beställaren angiven plats i Finland enligt villkoret 3.7
  • laboratorieanalys och leverans av testresultatet till beställaren.

Beställaren ansvarar på egen bekostnad för mätning enligt anvisningarna och för leverans av radonmätningsburk och mätningsinformation till STUK.

3.3 Moms enligt gällande lagstiftning tillkommer priset på tjänsteprestationer enligt tjänsteprislistan.

3.4 STUK har rätt att kräva att betalningen för den beställda radonburksmätningen betalas på förhand innan beställningens genomförande inleds.

3.5 Betalningen ska finnas på STUK:s konto senast 21 dagar från datum på fakturan. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt gällande räntelag (633/1982).

3.6 Mätresultaten överlämnas först när beställningen har betalats, såvida inte annat skriftligt hat överenskommits.

3.7 Radonmätningsburken levereras till beställaren via Posti Abp eller på beställarens bekostnad som avhämtning från STUK:s verksamhetsställe. Produktens försändelsepris med Posti Abp:s tjänster har för beställaren beaktats i enhetspriset för radonburksmätningen och gottgörs inte när kunden hämtar produkten.

Flera försändelser, återsändningar eller leverans av tilläggsmaterial är tilläggstjänster, vilka debiteras separat enligt STUK:s tjänsteprislista.

4 STUK:s ansvar och rättigheter

4.1 STUK producerar mätningen av inomhusluften med radonmätningsburkar enligt dessa allmänna leveransvillkor, om inte annat avtalats skriftligen med beställaren eller om annat inte föranleds av bindande konsumentskyddslagstiftning.

4.2 Om STUK anlitar en underleverantör, ansvarar STUK för underleverantörens arbete som för sitt eget arbete.

4.3 STUK har rätt att korrigera en felaktig prestation inom rimlig tid efter att ha fått felanmälan genom att leverera en ny radonburkmätning. Om felet inte kan korrigeras, har beställaren rätt till prisnedsättning. Om felet inte kan avhjälpas och felet är väsentligt, har beställaren rätt att häva avtalet, varvid STUK ska betala beställaren ett belopp som motsvarar debiteringspriset. Dessutom har beställaren rätt att häva avtalet, om beställningen försenas väsentligen från vad som har avtalats, meddelats eller vad som rimligtvis kan förutsättas för genomförande av tjänsteprestationen.

4.4 STUK ansvarar för omedelbara skador som åsamkas beställaren, om skadan beror på fel eller försummelser som STUK gjort uppsåtligen eller av oaktsamhet. STUK svarar inte för andra eventuella skador, som följdskador eller indirekta skador.

STUK ansvarar dock för följdskador som har orsakats konsumenten, om felet eller skadan beror på STUK:s ovarsamhet.

STUK ansvarar inte för skada av orsak som beror på beställaren, såsom av beställaren angiven felaktig leveransadress, förstörd eller föråldrad radonburk till följd av att den inte har hämtats eller försummelse att följa de anvisningar om radonburksmätningen som har getts till beställaren eller skador till följd av handlingar i strid med anvisningarna.

4.5 Om inte annat avtalats skriftligen med beställaren, uppgår STUK:s ersättningsansvar till högst det pris som debiterats för tjänsten inklusive moms.

Ersättningsansvarets övre gräns tillämpas inte om beställaren är en konsument.

4.6 STUK:s ansvar för tjänsten upphör tolv (12) månader efter att information om resultatet har levererats till beställaren eller beställaren har kunnat motta det.

Felsansvarets övre gräns tillämpas dock inte om beställaren är en konsument.

5 Beställarens ansvar och rättigheter

5.1 Beställaren har ingen ångerrätt vad gäller radonburksmätning. Det finns ingen ångerrätt, eftersom den radonburk som ingår i radonburksmätningen är en vara tillverkad enligt kraven i kundens beställning och kan snabbt förstöras eller föråldras (KSL 6 kap. 16 § 1 mom. punkt 3 och 4).

Beställaren ansvarar för att utan dröjsmål kontrollera att radonmätningsburken överensstämmer med de bifogade anvisningarna. Beställaren ansvarar för att mätningen utförs enligt de bifogade anvisningarna.

5.2 Beställaren ska anmäla ett fel gällande tjänsten till STUK senast tre (3) månader från att felet konstaterades eller borde ha kunnat konstateras.

En konsumentbeställare har rätt att göra en felanmälan till STUK inom tre månader från det att felet upptäcktes. Om man inte av rimliga skäl kan förutsätta att konsumentbeställaren ska kunna åberopa felet inom tidsfristen ska konsumentbeställaren göra en felanmälan inom en rimlig tid från det att felet konstaterades eller borde ha kunnat konstateras.

I annat fall förlorar konsumentbeställaren sin rätt till prisnedsättning eller återbetalning av tjänstens debiteringspris enligt villkor 4.3.

5.3 Eventuella ersättningskrav på STUK ska framföras inom sex (6) månader från att STUK:s ansvarstid enligt villkor 4.6 går ut. I annat fall förlorar beställaren sin rätt att framföra ersättningskrav.

Tidsfristen för framförande av ersättningskrav tillämpas dock inte om beställaren är en konsument.

6 Överlåtande av information och dataskydd

6.1 STUK behandlar behövliga uppgifter, prover och annat material som beställaren levererat för produktion av radonburksmätningen omsorgsfullt och konfidentiellt.  

6.2 STUK har rätt att använda information som erhållits inom verksamheten för att sköta myndighetsuppgifter. Detta inkluderar bland annat rätt att spara information i de datasystem och -register som STUK använder, samt rätt att använda informationen som en del av myndighetstillsynen och STUK:s forsknings-, utvecklings- och utredningsverksamhet. I STUK:s verksamhet iakttas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och dataskyddslagstiftningen.

6.3 STUK har rätt att publicera information som erhållits i verksamheten för att sköta de uppgifter som avses i punkt 6.2.

6.4 STUK har rätt att överlåta uppgifter som erhållits i verksamheten till andra myndigheter till den del som överlämningen av uppgifter behövs för att sköta den andra myndighetens uppgifter. STUK har rätt att överlåta uppgifter som erhållits i verksamheten till andra än myndigheter i enlighet med offentlighetslagen.

6.5 Avvikande från vad som har sagts i punkterna 6.2–6.4 har STUK dock inte rätt att använda, publicera eller överlåta sekretessbelagda uppgifter (till exempel affärshemligheter) utan beställarens samtycke, såvida inte annat fastställs i gällande lagstiftning, domstolsbeslut eller internationella åtaganden som är bindande för Finland. Som sekretessbelagd information avses information som enligt offentlighetslagen eller annan lag är sekretessbelagd.

6.6 STUK har till skillnad från villkor 6.5 rätt att i enskilda fall på begäran överlämna uppgifter som erhållits i verksamheten för forsknings- eller statistikföringssyfte.

6.7 STUK har till skillnad från villkor 6.5 rätt att på begäran överlämna uppgifter som erhållits i verksamheten till den som uppgifterna gäller direkt och personligen.

7 Meningsskiljaktigheter

7.1 Meningsskiljaktigheter som parterna inte kan nå enighet i hänskjuts till Helsingfors tingsrätt för avgörande. Konsumentbeställare har rätt att hänskjuta ärendet till konsumentrådgivningen för behandling samt till konsumenttvistenämnden eller Europeiska kommissionens tvistlösning online (webgate.ec.europa.eu) för avgörande.

7.2 Vid avgörande av tvistemål tillämpas lagstiftning som gällde i Finland då beställningen gjordes.

Dessa villkor träder i kraft 1.2.2022 och gäller tills vidare.