Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Följderna av en strålolycka

Följderna av en olycka

Följderna av en olycka kan påverka ett brett område endast om en stor mängd radioaktiva gaser och partiklar frigörs i luften. Ämnena transporteras i luften med vinden.

Vindens hastighet bestämmer molnens rörelsehastighet och vindens riktning bestämmer vilket område som förorenas. Utgående från väderleken vet man när och var man behöver skydda sig. Då molnet åker förbi skyddar man sig genom att hålla sig inomhus. Då undviker man att andas in radioaktiv luft samt direkt strålning från molnet. I olyckssituationer finns det tid att skydda sig, då man handlar effektivt. Ett moln rör sig t.ex. nästan 100 kilometer på 3 timmar om vinden har en hastighet på 9 meter i sekunden.

Ett radioaktivt moln fortsätter inte sin färd för alltid. Molnet utvidgas och dess radioaktivitet minskar. Man kan inte se eller känna lukten av ett radioaktivt moln. Man kan bara upptäcka att det är radioaktivt med hjälp av strålningsmätare.

Då molnet har passerat finns det inte längre radioaktiva ämnen i luften. De har landat på marken och på byggnadernas ytor. I nedfallet kan det finnas stora lokala skillnader. Regn ökar t.ex. mängden partiklar som faller till marken. I de mest förorenade stadsområden rengör man miljön bl.a. genom att tvätta byggnadernas tak och väggar. Under den tid då reningsarbetena pågår kan man flytta befolkningen till andra områden.

Det kan ta lång tid för de radioaktiva ämnen som blivit kvar i miljön att försvinna. Visserligen minskar ämnenas halter märkbart under det första året. För att begränsa stråldosen ser man till att livsmedel som säljas är rena. Vid behov ger man konsumtionsgränser för t.ex. svampar och bär.

Strålningens skadeverkningar på hälsan

En oskyddad person som befinner sig på olycksplatsen eller på närområde kan på en kort tid få en så stor stråldos att personens hälsa påverkas omedelbart. En stor stråldos förstör många celler och kan orsaka strålsjuka. Vid en allvarlig kärnkraftverksolycka skulle symptom förekomma högst på ett tjugotal kilometers avstånd från kraftverket. Som följd av användningen av kärnvapen kan oskyddade människor få strålsjuka t.o.m. på ett avstånd av några hundra kilometer från kärnexplosionsplatsen.

Flera år efter en allvarlig olycka kan man på de mest förorenade områdena märka ett ökat antal cancerfall, och även möjligen en ökning i ärftliga skador. Även vid en allvarlig olycka kan man förhindra hälsoskador om man skyddar sig mot strålningen på rätt sätt.