Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Finländarnas trygghet övervakas

Finländarnas trygghet övervakas

Sannolikheten att en allvarlig strålolycka sker i Finland är mycket liten. Eftersom risken ändå finns, har man berett sig på den. Strålläget övervakas dessutom konstant i hela landet och även de minsta förändringar i läget noteras genast. Medborgarna informeras utan dröjsmål om strålrisken, och anvisningar skickas omedelbart på TV och radio.

Ett allvarligt strålningsläge kan orsakas av en kärnvapenexplosion eller en kärnkraftsolycka. En lokal ökning av strålningsnivåerna kan t.ex. uppstå vid en olycka vid transport av radioaktiva ämnen.

Om Finland hotades av strålningsrisk skulle information om detta redan fås redan innan det är nödvändigt att skydd. Det finns internationella avtal om att länderna informerar varandra om strål- och kärnolyckor. Grannländer emellan har informationsförmedlingen säkerställts särskilt omsorgsfullt.

De nordiska strål- och kärnsäkerhetsmyndigheterna utbyter fortlöpande information och erfarenheter med varandra. Arrangemangen för samarbetet, informationsutbyte och bistånd i anslutning till olyckor och för beredskapen för sådana händelser har dessutom publicerats i en samnordisk handbok.

Strålsäkerhetscentralen och Rosatom har ett avtal enligt vilket information om en händelse skickas iväg utan dröjsmål.

Nära Finlands gränser finns kärnkraftverk i drift, fyra reaktorer i Sosnovyj Bor i Ryssland och fyra reaktorer i Kola samt tre reaktorer i Forsmark i Sverige.

​​​​​​​Kärnkraftverken i Finlands närområde (i februari 2022).

Strålsäkerhetscentralens jourhavande tar emot alla alarmbesked om strål- eller kärnsäkerhetsrisk, och verksamheten inleds inom 15 minuter under alla tider på dygnet. Myndigheternas verksamhet i en situation med strålningsfara har planerats på förhand och övas regelbundet.

Om en situation med strålningsfara är av en sådan art att man snabbt måste ta skydd, informeras medborgarna om detta med den allmänna farosignalen via utomhuslarm. Då skall man gå sig inomhus och lyssna på TV och radio, där det ges övriga anvisningar t.ex. om användning av jodtabletter, åtgärder för att skydda livsmedel och möjligheterna att röra sig utomhus. Brådskande meddelanden sänds i alla kanaler och de övriga programsändningarna avbryts.