Strålning i miljön Strålning i miljön
Strålning i miljön

Radioaktiva ämnen i utomhusluften

Radioaktiva ämnen i utomhusluften -sivun ingressi

STUK övervakar koncentrationerna av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Du kan söka mätresultat för olika perioder genom att först välja orten.

Mätresultat för radioaktiva ämnen i utomhusluften

Ort

Radioaktiva ämnen i utomhusluften

Cesium-137, som observeras regelbundet, härstammar till största delen från olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl år 1986. Till följd av olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima i mars 2011 frigjordes cesium-137 i atmosfären. Ämnet tog sig även till Finland och orsakade en tillfällig höjning av aktivitetskoncentrationerna. Utöver cesium-137 observerades även andra radioaktiva ämnen från Fukushima i Finland, till exempel radioaktiv jod (jod-131).

Aktivitetskoncentrationerna av de konstgjorda radioaktiva ämnena har varit små och saknat hälsokonsekvenser.

Mätenheten för aktivitetshalterna i bilderna nedan och i tabellen är mikrobecquerel per kubikmeter luft (µBq/m3). En aktivitetskoncentration på en µBq/m3 innebär att i genomsnitt en radioaktiv atom sönderfaller i en kubikmeter luft under en miljon sekunder (11,6 dygn). Till exempel är den genomsnittliga aktivitetskoncentrationen av radon i de finländska bostädernas rumsluft cirka 120 becquerel per kubikmeter, alltså cirka 100 000 000 gånger större än de vanligtvis iakttagna konstgjorda radioaktiva ämnenas koncentrationer i utomhusluften.

Övervakning

Med hjälp av pumpar i insamlare samlas partiklar i luften i ett glasfiberfilter och filtren analyseras i ett laboratorium. Med denna metod kan man observera även väldigt små ändringar i strålningssituationen.

Stationen i Helsingfors samlar in, behandlar och analyserar proven och rapporterar resultaten automatiskt. Insamlaren suger 550 kubikmeter luft per timme genom glasfiberfiltret. Stationen byter filtret automatiskt varje dag.

I Kotka, Kajana och Rovaniemi finns så kallade högeffektsinsamlare som suger 900 kubikmeter luft per timme genom glasfiberfiltret. På stationerna i Imatra, Kuopio, Sodankylä och Ivalo är insamlingshastigheten 150 kubikmeter luft per timme.

I normala fall utförs filterbyte på högeffektsinsamlarna för hand en gång per vecka och på de mindre insamlarna två gånger per vecka. Vid strålningsfara byts filtren ut oftare.

Utöver glasfiberfilter är insamlarna också utrustade med aktivkolfilter. Aktivkolet fångar gasformiga ämnen, såsom jod. Aktivkolpatronerna byts och analyseras en gång per månad.

Filter analyseras omsorgsfullt

Filter analyseras med gammaspektrometer vid STUK.

Gammaspektrometern mäter styrkan av gammastrålningen från provet som en funktion av strålningens energi. Radioaktiva ämnen sänder gammastrålning endast med vissa energier som är typiska för respektive ämne. Det innebär att olika ämnen kan identifieras i gammaspektret. Av antalet gammakvanta som når spektrometern kan man beräkna koncentrationen av radioaktiva ämnen i filtret. Eftersom den luftmängd som strömmat genom filtret är känt, kan man beräkna ämnenas genomsnittliga koncentration i luften. Beroende på station dröjer det mellan tre dagar och två veckor från det att insamlingen av ett prov inleds till att analysresultaten är färdiga.

Kontakt

Kontakt