Radon Radon
Radon

Tätning av konstruktioner

Tätning av konstruktioner

Konstruktioner som vilar mot marken kan tätas så att strömningen av radon till bostaden bryts. Det är emellertid omöjligt att i praktiken hitta eller täta alla möjliga läckage. På grund av detta är tätning som enda reparationsåtgärd i allmänhet inte tillräckligt effektiv.

Reparationer har ofta kompletterats med ventilationstekniska åtgärder. I hus med källare eller som ligger i en sluttning tätas väggarna mot marken, gjorda av porösa betongblock, med finkornig betong.

I småhus med bärande väggkonstruktioner i trä har man med tätningsarbete kunnat minska radonhalten med 10–20 procent. När man förenat effektiviseringen av ventilationen med reparationen, har radonhalten minskat med 20–40 procent.

Vid tätning av springan mellan golvplattan och sockeln kan man använda polyuretanbaserade elastiska tätningsmedel samt vattenisoleringsmassor. Man bör följa tillverkarnas instruktioner då man använder dem. Utvidgandet av springor och putsandet av fästytor utgör en väsentlig del av arbetet.

Tätningsarbetets pris varierar betydligt. De viktigaste kostnaderna är förberedande arbete, materialanskaffningar och fogning.

Kontakt

Kontakt