Radon Radon
Radon

Kostnader för radonsanering

Kostnader för radonsanering

Merparten av radonsaneringskostnaderna utgörs av arbetskostnader.

Enligt en enkät kostade det i genomsnitt 500 euro (medianpris) att koppla en radonsug till ett radonrörverk som installerats under byggnadsskedet. De som utfört arbetet själva betalade 200–300 euro för materialet. Genomsnittspriset för en radonsug som installerats under plattan i efterhand har varit i genomsnitt 2500 euro. Det är sällsynt att täta konstruktionerna som enda åtgärd, och därför finns det rätt så lite prisinformation om tätningar som utförts av utomstående. Medianpriset för tätningsmassor är 50 euro. 

Kostnaderna för förbättring av ventilationen varierar mycket beroende på omfattningen av de reparationer som utförts. En ökning av ersättningsluftventiler medför de minsta kostnaderna, medan det är dyrast att installera en ny maskinell till- och frånluftsventilationsapparat. Därför varierar de typiska kostnaderna för förbättring av ventilationen mycket: 500–9 500 euro för utomstående arbete och 2006 500 euro för material.

Kostnaderna varierar mycket i alla metoder, så det lönar sig att konkurrensutsätta radonsaneringen om den utförs av ett företag. Kontaktuppgifter till företag som utför radonsaneringar finns bland annat på Strålsäkerhetscentralens webbplats.

Totalkostnader för radonsanering då de köps av företag och materialkostnader när saneringen görs helt eller delvis själv. N är antalet svarande, mt är medeltalet, med. är medianen, P25 är den 25:e percentilen och P75 den 75:e percentilen.  Uppgifterna är tagna från Enkäten Radonkorjausmenetelmien tehokkuus (Effektivitet i radonsaneringsmetoder).

 

Utomstående arbete (EUR)

Material, arbete utförs själv (EUR)

 

N

mt

med. (P25–P75)

N

mt

med. (P25–P75)

Anslutning av högtrycksfläkt till radonrörverket

30

1 010

500 (300–1 500)

36

260

230 (150–300)

Radonsug (frånluftskanal genom golvplatta)

26

3 440

2 350 (1 180–3 900)

23

440

300 (200–500)

Radonsug (frånluftskanal genom sockeln)

9

4 560

2 790 (2 000–5 000)

6

180

150 (50–300)

Tätning av konstruktioner

4

760

1 000 (510–1 000)

22

90

50 (20–150)

Förbättring av ventilation i bostadsutrymmen*

36

5 790

2 400 (480–9 490)

22

1 600

650 (200–6 500)

* Inklusive nya till- och frånluftsventilationsapparater

Hushållsavdrag

Kostnader som orsakas av radonsanering berättigar till hushållsavdrag för arbetets del. Mer information finns i Skatteförvaltningens anvisningar www.vero.fi