Radon Radon
Radon

Radonsanering

Radonsanering

Syftet med radonsaneringar är en så låg radonhalt som möjligt som kan uppnås med praktiska åtgärder. Före radonsaneringen lönar det sig att utföra en två månader lång mätning av radonhalt under perioden september-maj. 

I hus som byggts på 2000-talet har man ofta redan i byggnadsskedet anlagt ett radonrörverk under grundplattan. Om radonhalten i bostadsutrymmet överstiger 200 Bq/m3 aktiveras radonrörverket genom att dra frånluftskanalen genom yttertaket (om detta inte gjorts i byggnadsskedet) och koppla en fläkt, t.ex. en högtrycksfläkt, i frånluftskanalen.

Om det inte finns ett radonrörverk under bottenbjälklaget, kan man sänka radonhalten under plattan med hjälp av en radonsug. En alternativ metod är en radonbrunn som byggs någon meter från husgrunden utanför huset. Brunnen lämpar sig emellertid endast för hus som byggts på grov sand- och grusjord. Dessa är primära metoder om radonhalten överstiger 300 Bq/m3. Om radonhalten är 200–300 Bq/m3 rekommenderar Strålsäkerhetscentralen ändamålsenliga, lätt genomförbara reparationer för att minska radonhalten, t.ex. förbättring av dåligt fungerande ventilation samt tätning av tydliga läckage.

Valet av saneringsmetod påverkas av den uppmätta radonhalten, marken under byggnaden, utfyllnad, husets konstruktioner och ventilationen. Man har uppskattat en genomsnittlig utgift på 2 300 euro per bostad i finländska småhus.

Det lönar sig att säkerställa att radonsaneringen lyckats med hjälp av en mätning på två månader under perioden september-maj.

Se videoinspelningarna från STUKs radonsaneringsutbildning på STUKs YouTube-kanal.

Saneringsmetoder

Med de effektivaste metoderna för radonsanering eftersträvar man att minska strömningen av radonhaltig luft från jordgrunden till inomhusutrymmen. Detta kan genomföras antingen med radonsug eller radonbrunn. Också tätning av läckagevägar kan vara möjlig. Det är också möjligt att sänka radonhalten genom ventilationstekniska åtgärder. I radonsanering i våningshus används samma metoder som i småhus. 

Typisk sänkning av radonhalten genom olika saneringsmetoder.

Saneringsmetod  Sänkning av radonhalt, %
Radonsug  65–90
Radonbrunn  75–95
Ventilation av kryputrymmet  30–80
Bättre ventilation i källaren  20–60
Effektiviserad ventilation  10–50
Ny frånluftsventilation  10–40
Ny till-/frånluftsventilation  20–50
Tätning av läckor, väggar med träkonstruktion  10–35
Tätning av läckor, betongelementväggar  30–55
Tätning av läckor, våningshus  30–65

 

Hushållsavdrag

Kostnader som orsakas av radonsanering berättigar till hushållsavdrag för arbetets del. Mer information finns i Skatteförvaltningens anvisningar www.vero.fi.