Radon Radon
Radon

Kompletterande instruktioner

Kompletterande instruktioner

De kompletterande instruktionerna är tilläggsinstruktioner som gäller tillämpning av RT-kortet RT 81-11099, LVI 37-10513, KH 27-00510.

Instruktionerna baserar sig på Strålsäkerhetscentralens egna undersökningar samt på erfarenheter bland myndigheter, företag och byggare.

1. Frånluftsröret ska dras öppet ända ut

Frånluftsröret installeras ovanför yttertaket redan i byggnadsskedet. På så sätt kan man undvika ändringsarbeten som behövs vid efterinstallation av rörverket. Rörets ände ska lämnas öppen och utrustas med ett lämpligt regnskydd. Fritt ventilerade radonrörverk sänker radonhalten även utan fläkt. Effekten är dock betydligt mindre än vad som uppnås med fläkt.

2. Rörsystem av ring- eller krattmodell

I parhus och radhus är det skäl att använda ett rörsystem av krattmodell. Då man nuförtiden under plattan använder mycket grova fyllnadsmaterial som släpper igenom luft, räcker ett rörsystem av ringmodell till kanske bara i den del av parhuset där man installerar frånluftskanalen. Luftströmmarna i den andra delen av parhuset blir inte tillräckliga.

3. Radonsugens funktion kan vara bristfällig

Möjligheterna att med radonsug sänka radonhalten är begränsade. I objekt med grovt fyllnadsmaterial och möjligen också grovt material på grundmurens under- och utsida, är radonsugen tillräckligt effektiv endast med mycket stora luftströmmar. En luftström med vilken man uppnår en tillräcklig sänkning av radonhalten kan mångfaldigt överskrida sugens dimensionerade luftström. En överskridning kan leda till köld- eller tjälproblem. Därför ska tätningarna göras omsorgsfullt, och det är inte tillräckligt med enbart radonrör.

4. Behov av tätning

Tätning med bitumenmembran av fogen mellan en platta på mark och sockeln och tätning av genomföringar utgör en väsentlig del av radonbekämpningen. Radonsugens funktion kan vara bristfällig i krävande förhållanden och då bör man i bekämpningen inte enbart förlita sig på den. Tätningar kan också förbättra radonsugens funktionsförmåga. I instruktionerna utgår man ifrån att det både görs tätningar och installeras ett radonrörsystem.

5. Tätning av membranfogar

Otätade membranfogar släpper igenom radon. På raka partier och i hörn läggs bitumenmembranets fogar omlott på minst 50 mm. När det gäller produkter som svetsas upphettas fogarna så att de blir täta. Om man använder produkter som limmas (dvs. inte svetsas) som radonmembran, limmas deras fogar med lämpliga produkter (t.ex. tätningslimmet Katepal K-36 eller varmasfalt). Även smälta hörnfogar säkras vid behov med tätningslim. Praktiska anvisningar finns i RT-produktkorten för tillverkare, t.ex. kortet Perustusten kosteuden ja radonin eristys, RT L-37529, RT/KH 382-37529. Katepal Oy.

6. Undvik genomföringar i bottenplattan

Genomföringar som bryter bitumenmembranen försämrar tätheten och leder till krävande tilläggsarbeten. Sträva efter att undvika elrörledningar i golvplattan. Skarvningar nära golvplattans nedre yta kan släppa igenom radon. En rörledning utan skarvar minskar möjligheten för läckage. Tätningsarbetet underlättas om genomföringarna koncentreras t.ex. till det tekniska utrymmet.

7. Tätning av genomföringar

Vid ogynnsamma förhållanden kan det räcka med en otätad genomföring för att radonhalten ska överstiga åtgärdsgränsen. Genomföringarna bör tätas i ett så tidigt skede som möjligt innan de kapslas in i mellanväggar. Vid tätning används vid behov en tilläggsgjutning samt lämpliga grundband och elastiska fogmassor enligt RT-kortet.

8. Täta även i tekniska utrymmen

Otätade genomföringar och golvfogar i tekniska utrymmen kan i värsta fall höja radonhalten i utrymmet till flera tusen Bq/m3. I de flesta fallen transporteras luften från det tekniska utrymmet till bostadsutrymmen, vilket leder till att radonhalten stiger även i bostadsutrymmena.

9. Väggar och terrassering med direkt markkontakt

Väggar som är gjorda av murblock och som har direkt markkontakt är mycket betydande läckagevägar. När det gäller dessa väggar ska den yttre väggyta som ligger helt under mark tätas med bitumenmembran enligt membrantillverkarens instruktioner. Även i fråga om terrasseringar behövs motsvarande tätningsarbete. Vid terrassering tätas fogen mellan väggen och plattan med membran enligt RT-kortet och anvisningarna i tillverkarnas produktkort.

10. Ventilerat bottenbjälklag och kantförstärkt grundplatta är trygga lösningar

Ventilerat bottenbjälklag och kantförstärkt platta är med avseende på radonbekämpningen tekniskt lättare och säkrare grundläggningssätt än en normal platta på mark och separat grundmur. I hus som byggts med båda grundläggningssätten överstiger radonhalten maximivärdet mycket mer sällan än i lösningar med en platta på mark. Men också i ventilerat bottenbjälklag måste man sörja för att bottenbjälklaget och dess anslutningar och genomföringar omsorgsfullt tätas och att kryprummet ventileras tillräckligt. I en kantförstärkt platta finns inga läckande fogar eller anslutningar, men det är ändå viktigt att täta genomföringarna.

Kontakt

Kontakt