Radon Radon

Radon

Radon

Finlands radonkartor

Finlands radonkartor

Finlands radonkartor bygger på mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med radonmätningsburkar i småhusbostäder. STUK har sökt efter höga radonhalter i inomhusluft tillsammans med kommunernas hälsomyndigheter sedan 1986.

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats.

Tillsvidare har man gjort radonmätningar i över 113 000 bostäder. Av dessa har 104 000 lokaliserats och beaktats på kartorna.

Radonhalten är oftast högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern.