Nationell handlingsplan för förebyggande av radonrisker

Nationell handlingsplan för förebyggande av radonrisker

Radon i inomhusluften är den största orsaken till vanliga finländares strålningsexponering. Det uppskattas att radon orsakar årligen cirka 300 lungcancerdödsfall i vårt land. Människor kan själva påverka i vilken grad de exponeras för radon i hemmet och på arbetsplatsen. I EU:s direktiv för grundläggande strålskyddsnormer föreskrivs om förutsättningarna för nationella handlingsplaner vars syfte är att minska långsiktiga risker som orsakas av radonexponering.

I artiklarna 54, 74 och 103 i Europeiska unionens direktiv för grundläggande strålskyddsnormer (2013/59/EURATOM) föreskrivs om förutsättningarna för nationella handlingsplaner vars syfte är att minska långsiktiga risker som orsakas av radonexponering. I den nationella handlingsplanen för förebyggande av radonrisker föreslås många åtgärdsrekommendationer för att minska olägenheter som orsakas av radon i inomhusluften i bostäder, på arbetsplatser och i övriga byggnader. Man kan endast minska olägenheter som orsakas av radon genom samarbete mellan många aktörer.

Berätta om din åsikt och ditt förslag till utkastet till handlingsplanen
Enkäten avlutat den 17 mars 2017 (Dinåsikt.fi) 

Tack till alla som besvarat enkäten!

Utkastet behandlas på ett samråd med berörda intressenter den 23 mars 2017 i Ständerhuset.

Samrådet

(registrering slutade den 16 Mars)

Tid: Tordag 23.3.2017 kl. 9-16
Plats: Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, 00170 Helsingfors

Programmet finns på finska sidan