Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar
Nya kärntekniska anläggningar

STUK:s uppgift vid licensiering av forskningsreaktor

STUK:s uppgift vid licensiering av forskningsreaktor

I FiR 1-forskningsreaktorn och i förvaringsutrummena i anslutning till den finns sammanlagt lite över 100 bränslestavar, och VTT ansvarar för säker behandling och slutförvaring av dessa.

Bränslestavar som används i forskningsreaktorn är mindre till storleken och mindre radioaktiva än bränslestavar som används i kärnkraftverk. En bränslestav för forskningsreaktorn är 70 centimeter lång med en uranhalt på 8–12 procent. Finländska kärnkraftverks bränslestavar är 3–4 meter långa med en uranhalt på cirka 88 procent.

En del av reaktorns struktur har också blivit radioaktiv under användningstiden. VTT ansvarar även för tillbörlig lagring och slutförvaring av radioaktivt avfall som uppstår på grund av dessa strukturer och nedmonteringen av dem.

STUK:s uppgift är att kontrollera VTT:s planer för avveckling och avfallshantering samt på plats övervaka arbete som hör till avvecklingen och nedmonteringen. STUK säkerställer även att VTT har den kompetens och de resurser som krävs för projektet.

Enligt STUK:s kärnsäkerhetsdirektiv (YVL-direktiv D.4) ska VTT överlämna den slutliga planen för avvecklingen av forskningsreaktorn till STUK för godkännande inom två år från det att reaktorn slutgiltigt stängts av, dvs. senast sommaren 2017. STUK kontrollerar att planen uppfyller de föreskrifter om avveckling som finns i lagen, förordningar, bestämmelser och YVL-direktivet. Under avvecklingstiden övervakar STUK att planen hålls uppdaterad och att strålnings- och kärnsäkerhetskraven uppfylls medan nedmonteringsarbetet fortskrider och fram tills det avslutas.

Avveckling

När nedmonteringen av reaktorn inleds övervakar STUK att VTT ombesörjer strålnings- och kärnsäkerheten för de anställda, miljön och befolkningen. Grunderna för övervakningen finns i internationell reglering och kärnenergilagen samt i STUK:s föreskrifter och YVL-direktiven.

Avvecklingen av reaktorn är den första i sitt slag i Finland och en ny typ av uppgift för STUK. STUK:s erfarenheter och sakkunskap om övervakningen av kärntekniska anläggningar som är i bruk stöder dock även övervakningen av detta projekt. I övervakningen av nedmonteringen av FiR 1 kan STUK även dra nytta av erfarenheter från liknande arbete på andra håll i världen. Avvecklingen av FiR 1 och övervakningen av detta kommer att ge värdefull erfarenhet som kan utnyttjas när man i Finland i sinom tid avvecklar och nedmonterar de första kärnkraftverken.

Laddningsdiagram av en reaktorhjärta.
I forskningsreaktorn i Otnäs har man använt sammanlagt lite över 100 bränslestavar. I stavarna finns sammanlagt cirka 15 kg uran.

Avslutningen av avvecklingen

När VTT har genomfört nedmonteringen av FiR 1-reaktorn och radioaktivt avfall har förpackats och transporterats till mellanlager i väntan på slutförvaring ska STUK inspektera att alla åtgärder i anslutning till nedmonteringsarbetet och avfallshanteringen har genomförts på ett säkert sätt på området i Otnäs.

VTT lämnar ansökan till STUK om befrielse från övervakning för områdets och dess byggnader från övervakningen, när de radioaktiva systemen och byggnaderna har rivits, vilket enligt nuvarande plan blir år 2020. STUK kontrollerar att byggnaderna på anläggningsområdet är fria från radioaktivt material på det vis som förutsätts i kärnenergilagen.  När byggnaderna konstaterats vara rena och området befriats från övervakningen kan man på platsen där reaktorn stått uppföra till exempel ett kontor eller ett café.

Resursplan

Enligt STUK:s planer kommer man att använda cirka 300 dagsverken för övervakningen av FiR 1-reaktorns avveckling under åren 2016–2020. Mest resurser behövs under 2017 och 2019–2020. År 2017 sysselsätts STUK av granskningen av driftstillståndsansökan och under åren 2018–2019 av underhållsåtgärder för använda bränslestavar och övervakningen av det egentliga arbetet med att nedmontera reaktorn.

År 2018 gör VTT i huvudsak förberedande arbete i anslutning till nedmonteringen av reaktorn, bland annat en detaljerad nedmonteringsplan och förberedandet av lokalerna för den egentliga nedmonteringen. I anslutning till detta gör STUK normalt övervakningsarbete. Som innehavare av driftstillståndet ansvarar VTT för kostnaderna som arbetet orsakar.