Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar
Nya kärntekniska anläggningar

Avveckling av forskningsreaktorn

Avveckling av forskningsreaktorn

Finlands första kärnreaktor togs i bruk i Otnäs i Esbo år 1962. Reaktorn, FiR 1, är en liten forskningsreaktor med en värmeeffekt på 250 kilowatt. Reaktorn är ursprungligen byggd för forsknings- och utbildningsbruk och senare för isotopproduktion och strålningsterapi. Den är vattenkyld, av bassängtyp och särskilt utvecklad för användning i universitetsmiljö.

Innehavaren av driftstillståndet för forskningsreaktorn är VTT, som senast ansökte om och fick driftstillstånd för FiR 1 år 2011. Driftstillståndet beviljades fram till 2023. År 2012 beslutade VTT ändå av ekonomiska skäl att ta FiR 1 ur bruk och sommaren 2015 stängdes reaktorn av permanent.

Innan VTT kan inleda avvecklingen av FiR 1-reaktorn behövs tillstånd av statsrådet för avveckling av reaktorn. Tillståndsprocessen inleddes genom en miljökonsekvensbedömning av VTT, som blev klar i februari 2015.

Tillståndsframställningen bereds och presenteras för statsrådet av arbets- och näringsministeriet (ANM) som fungerar som gemensam myndighet för alla Finlands kärntekniska anläggningar. Enligt den preliminära tidtabellen ska VTT lämna in driftstillståndsansökan angående avvecklingen till ANM år 2017. Till handläggningsförfarandet hör en remissbehandling som är öppen för alla, som stöd för beslutsfattandet. Ministeriet ber särskilt om utlåtanden från kommuner, myndigheter och expertorganisationer.

VTT:s forskningsreaktor.

STUK:s uppgift är att bedöma om ansökan uppfyller de skyldigheter för driftssätt som föreskrivs i Finlands kärnenergilagstiftning. Reaktorns drift har inte fått äventyra strålsäkerheten för anställda, andra personer eller miljön. Inte heller avvecklingen och nedmonteringen får orsaka fara.