Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar
Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar osioetusivu

När en ny kärnteknisk anläggning planeras ska den som ansöker om tillstånd först utarbeta en miljökonsekvensbedömning, MKB. Sedan kan sökanden ansöka hos statsrådet om principbeslut i enlighet med kärnenergilagen, därefter byggnadstillstånd och till sist driftstillstånd. Samma tillståndsprocess gäller även för slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle.

STUK övervakar att nya anläggningar uppfyller säkerhetskraven. Under olika skeden i tillståndsprocessen för nya anläggningar utarbetar STUK bedömningar och utlåtanden om projektens säkerhet.

I Finland byggs just nu en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle vid Olkiluoto.

Statens tekniska forskningscentral (VTT) är på väg att inleda avveckling och nedmontering av Finlands första kärnreaktor, dvs. forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo. STUK övervakar även strålnings- och kärnsäkerheten under avvecklingsskedet.

Kärnkraftverksprojekt

Finlands femte kärnkraftverksenhet är Industrins Kraft Abp:s Olkiluoto 3 i Olkiluoto, Euraåminne.

Fennovoima Ab inlämnade den 24 maj 2022 en anmälan till arbets- och näringsministeriet genom vilket bolaget återtar sin ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1.

Beslut som gäller kärntekniska anläggningar

STUK publicerar sina viktigaste beslut som gäller kärntekniska anläggningar. Besluten gäller till exempel kärnkraftverkens tillståndsärenden. Utöver egentliga beslutsdokument publiceras även STUKs beredningsdokument som belyser bakgrunden för besluten.

Besluten finns på den finska webbsidan