5G-nätets strålsäkerhet

Planeringen och testningen av nätverket för den nyaste generationens 5G-mobilkommunikationsnät pågår som bäst. Målet är att med hjälp av ny teknik kunna erbjuda konsumenterna och företagen ännu snabbare trådlösa datakommunikationsförbindelser än tidigare. Enligt aktuell information kommer 5G-nätet att fungera på tre olika frekvensområden i Finland. Det första som tas i bruk i större utsträckning är frekvensområdet på ungefär 3,5 GHz. Frekvensområdet under 1 GHz kommer att betjäna invånare i glesbygden och användare av sakernas internet (IoT, Internet of Things). I ett senare skede kommer dessutom cirka 30 GHz millimetervågar att utnyttjas i 5G-nätet.

Utifrån den aktuella informationen kommer exponeringen för radiofrekvent strålning från basstationerna inte att uppgå till en betydelsefull nivå i och med att 5G-nätet tas i bruk. I fråga om exponeringen för radiofrekvent strålning avviker basstationerna för frekvensområdena 1 GHz och 3,5 GHz inte avsevärt från de basstationer för mobilkommunikationstekniker (2G, 3G, 4G) som redan är i bruk. Inom millimetervågområdet kommer basstationernas cellstorlek att vara liten eftersom de höga frekvenserna avancerar dåligt. En antenn kan till exempel försörja ett enskilt förhandlingsrum. Millimetervågorna tränger inte heller genom väggar så det behövs basstationer som placeras inomhus för att nätets hörbarhet inomhus ska kunna tryggas. I basstationer med liten cellstorlek används låg sändningseffekt så att exponeringen för radiofrekvent strålning kommer att vara låg. Ett tätt nätverk av basstationer garanterar att även 5G-terminalenheter kan fungera med låg sändningseffekt.

Strålningssäkerheten hos 5G-mobiltelefoninätet, liksom i samband med tidigare tekniker (2G, 3G, 4G) tryggas genom stålningslagstiftningen. Mobilkommunikationsoperatörerna har skyldighet att utreda befolkningens exponering för radiofrekvent strålning innan en basstation tas i bruk. Exponeringen får inte överskrida maximivärdena på platser dit befolkningen har fritt tillträde. Strålsäkerhetscentralen STUK följer aktivt upp införandet av 5G-nätet och ingriper vid behov i installeringen av basstationer om det finns skäl att misstänka att befolkningen exponeras för strålning som överstiger maximivärdena.

Har du frågor?

Ta kontakt: