Moblitelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer
Mobiltelefoner och basstationer

Befolkningen utsätts i liten utsträckning för exponeringen från basstationernas fält

Befolkningen utsätts i liten utsträckning för exponeringen från basstationernas fält

Vid basstationer i ett stort täckningsområde används betydligt högre sändningseffekter än i mobiltelefoner. De högeffektiva antennerna bör monteras så att utomstående inte kan komma åt dem under normala förhållanden. Små basstationer som används inomhus har ofta en effekt i samma storleksklass som mobiltelefonens, vilket innebär att de tryggt kan monteras närmare människor. År 2014 gav STUK anvisningar till mobiloperatörerna om säker montering av basstationernas antenner.

Befolkningen utsätts i liten utsträckning för exponering från basstationernas fält, eftersom strålningens effekt minskar snabbt när avståndet till antennen ökar. En typisk exponering för strålning från basstationernas fält exempelvis i bostäder är en tiotusendedel och som mest några hundradelar av det maximala värdet. I STUK:s senaste mätningskampanj (STUK-TR 16) utreddes omfattningen av exponering för radiofrekvent strålning i bostäder i närheten av basstationer. Exponeringen var som mest cirka en halv procent av gränsvärdet.

En basstation på ett hustak eller yttervägg utsätter inte husets invånare för någon större exponering, eftersom strålningen från antennerna främst riktas vågrätt framåt. Antennerna bör riktas så att även exponeringen i grannhusen är betydligt lägre än gränsvärdena.

Basstationantenner på taket av en byggnad.En basstation på ett höghustak

Den trådlösa datatrafiken har ökat explosionsartat de senaste åren. Trots detta utsätts inte människor i någon betydande grad för basstationernas fält. De olika systemens (GSM, 3G, 4G) basstationer förorsakar exponering på samma nivå. Dessutom används i större utsträckning än förut inomhusantenner med mycket låg effekt för att täcka lokala områden som ligger i radioskugga.