Moblitelefoner och basstationer Mobiltelefoner och basstationer
Mobiltelefoner och basstationer

Inga hälsorisker har bevisats

Inga hälsorisker har bevisats

Påverkningsmekanismerna som grundar sig på uppvärmning av vävnad är välkända och vetenskapligt bevisade. Mobiltelefoner förorsakar en så liten uppvärmning av vävnaderna att uppvärmningen inte innebär några negativa hälsoeffekter. Den radiofrekventa strålningen från mobiltelefoner har misstänkts ha andra negativa effekter, som inte beror på överdriven uppvärmning av vävnader. Dessa har dock inte kunnat bevisas i vetenskapligt hållbara undersökningar. Om det finns andra negativa effekter, grundar de sig på en tillsvidare okänd mekanism.

Det har genomförts tusentals undersökningar om den radiofrekventa strålningens inverkan på hälsan. Oberoende expertpaneler såsom Europeiska kommissionens SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), WHO (World Health Organisation) och ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) har publicerat omfattande litteraturöversikter om hälsoeffekterna av radiofrekvent strålning. Slutsatserna kan sammanfattas med att en exponering som underskrider de nuvarande maximala tillåtna värdena inte har konstaterats ha några skadliga effekter på hälsan.

Det behövs dock mer forskningsinformation om exponering i närheten av de maximala värdena för att kunna dra definitiva slutsatser. Sådan exponering förekommer i praktiken endast när man talar i mobiltelefonen. Den största informationsbristen vad gäller mobiltelefoner är att ingen information finns tillgänglig om hälsoeffekterna av användning som pågått längre än 15 år. Därför kan det hända att exempelvis en ökning av långsamt framskridande cancertyper inte ännu syns i statistiken.

Internationella cancerforskningsorganisationen IARC (International Agency for Research on Cancer) klassificerade år 2011 radiofrekvent strålning som eventuellt cancerframkallande (klass 2B). Klassificeringen grundar sig på undersökningar om användningen av mobiltelefoner (bl.a. Interphone). Enligt IARC har man fått begränsade belägg för ett samband mellan två typer av hjärntumörer (gliom och akustikusneurinom) och användningen av mobiltelefoner. Vad gäller övriga exponeringstyper (bland annat bakgrundsfält orsakade av basstationer) samt andra cancertyper anser IARC att det inte finns några bevis för att de orsakar cancer.

Har du frågor?

Ta kontakt: