Kärnavfall Kärnavfall

Kärnavfall

Kärnavfall

Vad är kärnavfall?

Vad är kärnavfall?

Med radioaktivt avfall avses material, föremål eller konstruktioner som innehåller radioaktiva ämnen för vilka man inte har någon användning och som på grund av radioaktiviteten ska oskadliggöras.

Typiskt för radioaktivt avfall är att det inte kan förstöras utan att det på ett tillförlitligt sätt måste isoleras från levnadsmiljön. Avfallets radioaktivitet minskar dock av sig självt via radioaktivt sönderfall och de krav som ställs på isolering av avfallet beror förutom av aktivitetsgraden också på halveringstiden för de förekommande radionukliderna.

Vid användningen av kärnenergi och tillverkningen av kärnvapen uppstår stora mängder radioaktivt avfall som kallas för kärnavfall. I Finland uppstår kärnavfall huvudsakligen i Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk. Dessutom uppstår små mängder i Otnäs forskningsreaktor. Forskningsreaktorn i Otnäs befinner sig nu i nedläggningsskedet och då uppstår nedläggningsavfall. På kärnavfall tillämpas lagstiftningen om kärnenergi.

Övrigt radioaktivt avfall uppstår vid gruvverksamhet, inom industrin, hälsovården och i forskningsinstitut där man använder strålkällor. Mängden avfall och dess radioaktivitet är ringa jämfört med kärnavfall. På detta avfall tillämpas strålskyddslagstiftningen.

Eftersom praktiskt taget alla material innehåller radioaktiva ämnen är det viktigt att definiera vad som är radioaktivt avfall och vad som kan anses vara normalt avfall. Då är utgångspunkten ifall avfallet kan avge sådana stråldoser som överstiger nivån för obetydlig strålning.

Kontakt

Inga sökresultat