Kärnavfall Kärnavfall
Kärnavfall

Kärnavfall i Finland

Kärnavfall i Finland

I Finland uppstår det kärnavfall i Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk samt Otnäs forskningsreaktor. Enligt lag skall avfallet tas om hand fram till slutförvaring i Finland. Ansvaret för prepareringen av kärnavfallet, finansieringen och ett säkert genomförande ligger hos den som producerar avfallet, alltså den kärntekniska anläggningens användare. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar kärnavfallshanteringens säkerhet.

Slutförvaringen av låg- och medelaktivt avfall som samlas under kärnkraftverkens drifttid är en etablerad verksamhet i Finland och ute i världen. Vid kärnkraftverken i Lovisa och på Olkiluoto finns slutförvaringsanläggningar för slutförvaring av detta avfall. Runt om i världen finns över 80 slutförvaringsanläggningar.

Använt kärnbränsle förvaras i Finland i vattenbassänglager (KPA-lager) vid kärnkraftverken. Varken i Finland eller någon annanstans i världen finns slutförvaring av använt kärnbränsle eller annat högaktivt avfall.

Posiva har den 28 december 2012 lämnat in en ansökan till statsrådet gällande byggande av en inkapslings- och slutförvaringsanläggning i Olkiluoto. STUK gjorde en säkerhetsbedömning av ansökan där man bedömde slutförvaringsanläggningens långsiktiga säkerhet, anläggningarnas tekniska genomförbarhet, användningens säkerhet samt beredskapen hos Posivas organisation för byggande av en kärnteknisk anläggning. STUK gav ett utlåtande om Posivas byggnadstillståndsansökan den 11 februari 2015. Statsrådet beviljade Posiva byggnadstillstånd den 12 november 2015. Posiva inledde byggandet av slutförvaringsanläggningen i slutet av 2016.

Finlands kärnavfallshantering regleras av kärnenergilagen och kärnenergiförordningen, där bland annat skyldigheterna för producenten av kärnenergi, tillståndsbehandlingarna och tillsynsrättigheterna fastställs. År 1994 ändrades kärnenergilagen så att allt kärnavfall som produceras i Finland måste slutförvaras i Finland. Kärnenergilagen förbjuder även import av kärnavfall till Finland. Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för den allmänna tillsynen över kärnavfallshanteringen. Ministeriet fastställer principer och gör upp tidtabeller som kraftbolagen måste följa.

STUK övervakar säkerheten i hanteringen, lagringen och slutförvaringen av kärnavfall. STUK övervakar efterlevnaden av säkerhetsföreskrifterna genom att granska de kärntekniska anläggningarnas planer och rapportering samt göra inspektionsbesök på anläggningar som är under konstruktion eller i användning. Säkerhetsföreskrifterna och STUK:s tillsyn beskrivs i kärnsäkerhetsdirektivet (YVL).