Kärnavfall Kärnavfall

Kärnavfall

Kärnavfall

Kärnavfall i Finland

Kärnavfall i Finland

I Finland uppstår det kärnavfall i Lovisa och Olkiluoto kärnkraftverk samt Otnäs forskningsreaktor. Enligt lag skall avfallet tas om hand fram till slutförvaring i Finland. Ansvaret för preparationen av kärnavfallet, finansieringen och ett säkert genomförande ligger hos den som producerar avfallet, alltså kärnkraftverkens användare. Strålsäkerhetscentralen övervakar kärnavfallshanteringens säkerhet.

Slutplaceringen av låg- och medelaktivt avfall som samlas under kärnkraftverkens drifttid är en etablerad verksamhet i Finland och ute i världen. Vid kärnkraftverken i Lovisa och på Olkiluoto finns slutförvaringsanläggningar för slutförvaring av detta avfall. Runt om i världen finns över 80 slutförvaringsanläggningar.

Använt kärnbränsle förvaras i Finland i vattenbassänglager vid kärnkraftverken. Varken i Finland eller någon annanstans i världen finns slutplacering av använt kärnbränsle eller annat högaktivt avfall.   

I Finland har dock Posiva den 28 december 2012 lämnat in en ansökan till statsrådet vad gäller att bygga en inkapslings- och slutförvaringsanläggning i Olkiluoto. Strålsäkerhetscentralen har gjort en säkerhetsbedömning av ansökan där man bedömer slutförvaringsanläggningens långsiktiga säkerhet, anläggningarnas tekniska genomförbarhet, användningens säkerhet samt beredskapen hos Posivas organisation för byggande av kärnkraftverk.

Finlands kärnavfallshantering regleras av kärnenergilagen och kärnenergiförordningen, där bland annat skyldigheterna för producenten av kärnenergi, tillståndsbehandlingarna och tillsynsrättigheterna fastställs. År 1994 ändrades kärnenergilagen så att allt kärnavfall som produceras i Finland måste slutförvaras i Finland. Kärnenergilagen förbjuder även import av kärnavfall till Finland. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den allmänna tillsynen över kärnavfallshanteringen. Ministeriet fastställer principer och gör upp tidtabeller som kraftbolagen måste följa.