Gruvor Gruvor

Gruvor

Gruvor

Terrafamegruvan

Tillstånd för Terrafame Oy:s uranproduktion

Statsrådet beviljade i mars 2012 ett tillstånd för Talvivaara Sotkamo Oy att utvinna uran ur den malm som utvinns ur gruvan i Sotkamo. STUK lämnade till ANM utlåtanden om bland annat uranproduktionsprojektet i Talvivaara och miljökonsekvensbedömningen. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde den 5 december 2013 statsrådets beslut genom sitt beslut nr 3825/2013 och återförvisade ärendet till statsrådet för behandling.

Terrafame som i dag driver gruvan har hos statsrådet ansökt om att inleda uranproduktion vid gruvan den 31 oktober 2017. Bolaget lämnade in våren 2018 till STUK de ansökningsmaterial som gäller uranproduktionen, utifrån vilka STUK utarbetade en säkerhetsbedömning och ett utlåtande till ANM. Om STUKs utlåtande kan godkännas kan ANM vidarebefordra tillståndsärendet till statsrådet för godkännande. STUK kommer att inspektera gruvan innan uranproduktionen inleds. Efter inspektionen kan verksamheten inledas om STUK beviljar tillstånd att inleda verksamheten.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har beviljat anläggningen för utvinning av uran ett miljötillstånd genom att ändra miljö- och vattenhushållningstillståndet för gruvan i Talvivaara (tillståndsbeslut 30.4.2014, Nr 36/2014/1, Dnr PSAVI/58/04.08./2011). Likaså har Tukes 18.8.2014 beviljat urananläggningen ett kemikalietillstånd genom ändring av sitt tillståndsbeslut 30114/36/2008 av den 6 juni 2008.  

Ibruktagandet av anläggningen för utvinning av uran förutsätter förutom statsrådets tillstånd även ett tillstånd för driftstart som beviljas av Strålsäkerhetscentralen.

Kontakt

Ari Luukkonen / Överinspektör
tfn +358975988342