Gruvor Gruvor
Gruvor

Malmletning och MKB-förfarande

Malmletning och MKB-förfarande

Enligt gruvlagen kan malmletning utföras som prospekteringsarbete, om det inte medför skada eller mer än ringa olägenhet eller störning För malmletning krävs tillstånd av gruvmyndigheten (malmletningstillstånd), om malmletningen inte kan genomföras som prospekteringsarbete eller fastighetsägaren inte gett sitt samtycke till arbetet.

Malmletning börjar med områdesundersökningar av kartläggningstyp, som kan täcka vidsträckta områden. Sådana undersökningar är berggrundskartläggning, markkartläggning, geofysikalisk kartläggning (t.ex. lågflygningsmätningar) samt olika geokemiska kartläggningar på storområdes- och områdesnivå. Ett malmletningstillstånd ger inte i sig rätt att utnyttja fyndigheten, men tillståndsinnehavaren får företrädesrätt till gruvtillstånd för malmletningsområdet.

I början av malmletningen är miljökonsekvenserna i allmänhet ringa, och till exempel åtgärderna vid uranletning har inga betydande strålningsrelaterade miljökonsekvenser.  Strålningskonsekvenserna av borrning avviker inte väsentligt t.ex. från att anlägga en borrbrunn eller annan malm- eller mineralletning. Borrning höjer inte nivån för bakgrundsstrålning.

Provbrytning och provanrikning utgör verksamhet som övervakas av STUK. Provanrikning av uran förutsätter även ett tillstånd enligt kärnenergilagen.

Miljökonsekvensbedömning

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i gruvprojekt (MKB-förfarande) baserar sig på lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning är att producera information om miljökonsekvenserna av gruvprojektet och dess alternativ. Den information som produceras gynnar den projektansvarige vid planeringen av projektet, ger myndigheterna som beslutar om projektet ett beslutsunderlag samt främjar delaktigheten för organisationer, invånare och andra parter. Syftet med förfarandet är att stödja projektplaneringen och förbättra ett övergripande beaktande av miljösynpunkter.

Miljökonsekvensbedömningen strävar efter att förutse eventuella betydande miljökonsekvenser samt att förebygga eller lindra dessa och att rikta nödvändiga säkerhetsåtgärder till rätt ställe.