Gruvor Gruvor
Gruvor

Gruvdrift

Gruvdrift

STUK övervakar med stöd av strålsäkerhetlagen gruvdrift, om den utsätter eller kan utsätta anställda eller befolkningen för naturlig strålning som överstiger referensvärdet. Om uran eller torium avskiljs i gruvan, övervakar STUK verksamheten med stöd av kärnenergilagen.

Som uranbrytnings- och malmanrikningsverksamhet betraktas sådan verksamhet, där mängden uran eller torium producerat under ett år överstiger 10 ton eller där den genomsnittliga uran- och toriumhalten i den behandlade malmen överstiger de gränser som ställs i 2 § i kärnenergilagen och den sammanlagda halten uran och torium i de produkter som utgör resultatet från förädlingen är högre än 0,5 kilogram per ton. För gruv- eller anrikningsverksamhet som är avsett för att producera uran eller torium krävs ett tillstånd av statsrådet. För import eller export av uran- eller toriumhaltig malm krävs även ett tillstånd, som beviljas antingen av Strålsäkerhetscentralen eller av utrikesministeriet.

Det är också möjligt att uran tillvaratas i samband med annan gruv- och anrikningsverksamhet. Då är den uranhalt som krävs för en lönsam produktion avsevärt lägre än vid egentlig urangruvdrift, och på motsvarande sätt kan det avfall som uppkommer i verksamheten omhändertas enklare.

Mårtensons dagbrott i PaukkajanvaaraMårtensons dagbrott i Paukkajanvaara i Eno kommun. Paukkajanvaara är Finlands enda anläggning som producerat uran på så stor skala att den kan betraktas som en gruva. I gruvan bröts malm mellan 1958 och 1961.

Ingången till urangruvanIngången till urangruvan och anrikningsverket som verkade i Paukkajanvaara år 1974. Idag är området iståndsatt och det radioaktiva avfallet har begravts.

Annan gruvdrift än urangruvor

Med stöd av strålskyddslagen övervakar STUK gruvdrift också när syftet inte är att producera uran eller torium. Innan verksamheten inleds ska verksamhetsansvarige underrätta STUK om

  1. gruvdrift enligt gruvlagen,
  2. brytningsarbete och annat arbete i underjordiska korridorer eller tunnlar, när den sammanräknade arbetstiden för en arbetstagare är mer än 100 timmar per år,
  3. hantering, användning, upplagring och återvinning av material och avfall bestående av naturmaterial som innehåller radioaktiva ämnen och där aktivitetskoncentrationen för uran-238 eller torium-232 eller sönderfallsprodukter av dessa är högre än en becquerel per gram.

När det gäller verksamheten och ordnandet av den ska man anmäla uppgifter som är väsentliga för strålsäkerheten.

I ovan nämnda fall ska exponeringen för naturlig strålning utredas och utredningens resultat ska skickas till Strålsäkerhetscentralen. STUK kan ålägga den verksamhetsansvarige även i andra situationer att göra en utredning, om stråldosen som verksamheten orsakar arbetstagarna eller befolkningen, radonhalten på arbetsplatsen eller en arbetstagarens radonexponering kan överstiga referensvärdet.

Om en utredning visar att referensvärdet för exponering för naturlig strålning överskrids, ska den verksamhetsansvarige vidta åtgärder för att begränsa exponeringen för naturlig strålning. Om referensvärdet för exponering för naturlig strålning trots detta fortfarande överskrids förutsätter verksamheten ett säkerhetstillstånd som beviljas av STUK.

En grundtillståndsundersökning av radioaktiviteten i omgivningen och strålningsobservation kan behövas även vid gruvdrift där uran eller torium inte produceras.

Gruvarbetare exponeras för radon

STUK utför regelbundna radongranskningar i samtliga underjordiska gruvor. Extern strålning och radongas exponerar dem som arbetar i urangruvor för strålning. Radon kan vara särskilt problematiskt i underjordiska gruvor, men även i dessa kan arbetsförhållandena göras godtagbara genom att sörja för tillräcklig ventilation. Radon kan också förekomma i andra underjordiska gruvor än urangruvor.

Radonutsläpp från gruvområdet till luften och miljön beror bland annat på malmens uranhalt och brytningsmetoden. Olägenheterna kan minskas med hjälp av god verksamhetsplanering. Radonhalterna späds även snabbt i utomhusluft då de flyttas längre bort från gruvområdet med luftströmmarna.

Kontakt

Vänligen kontakta

lsv (at) stuk.fi