Elöverföring och kraftledningar Elöverföring och kraftledningar
Elöverföring och kraftledningar

Distributionsledningar och -transformatorer

Distributionsledningar och -transformatorer

Distributionsledningar orsakar betydligt mindre elektriska och magnetiska fält än kraftledningar.

Det elektriska fältets styrka under medelspänningsledningar (20 kV) är cirka 0,1 kV/m och under lågspänningsledningar (400 V) mycket mindre än 0,1 kV/m. Den största magnetiska flödestätheten under medelspänningsledningar är cirka 1 µT och minskar till under 0,4 µT vid cirka 5 m avstånd från ledningens mittlinje. Under lågspänningsledningar är den magnetiska flödestätheten under 0,1 µT.

Distributionstransformatorer

I en distributionstransformator omvandlas distributionsnätets mellanspänning på 20 kV till lågspänning på 400 volt för vanliga elanvändare. I Finland finns det cirka 130 000 distributionstransformatorer. Av dessa är största delen stolptransformatorer som används på landsbygden och i glesorter. I tätorter finns det parktransformatorer som är betong-, tegel- eller metallkojor utan fönster som placerats i parker eller vid gator. Om det i tätt bebyggda tätorter saknas utrymme för parktransformatorer, placeras distributionstransformatorn i byggnadens källare eller på första våningen. I Finland finns det cirka 9 000 sådana så kallade fastighetstransformatorer, varav cirka 2 800 finns uppskattningsvis i närheten av en bostadslägenhet, antingen under eller bredvid den.

Genom distributionstransformatorerna går kraftig elström, vilket ger upphov till ett kraftigt magnetiskt fält i närheten av dem. Det magnetiska fältet minskar dock redan på fem meters avstånd till cirka 0,1 µT. Således exponerar inte en stolptransformator befolkningen, eftersom den ligger på några meters höjd ovanför marken. Inte heller en parktransformator medför exponering för magnetiska fält på ett längre avstånd än fem meter. I praktiken kan befolkningen exponeras för magnetiska fält vid distributionstransformatorer endast i lokaler ovanför eller bredvid fastighetstransformatorer.

Parktransformator.Parktransformatorers magnetiska fält avtar till en nivå på 0,1 µT vanligtvis redan på 5 m avstånd från transformatorn.

I bostadshus har de största magnetiska fälten, några tiotals mikrotesla, uppmätts i lokaler ovanför en gammal fastighetstransformator, där strömskenor eller strömkablar går i taket ovanför transformatorn. Dessa fastighetstransformatorer minskar i antal, eftersom de ersätts i samband med att transformatorerna förnyas med transformatorer som orsakar ett mycket mindre magnetiskt fält i utrymmet ovanför.

Fastighetstransformator.

En fastighetstransformator, vars strömskenor eller -kablar går i taket kan orsaka ett större magnetiskt fält i utrymmet ovanför än normalt. De magnetiska fälten som orsakas av andra typer av fastighetstransformatorer är mycket mindre.

Har du frågor?

Ta kontakt: