STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Enligt 145 § i strålsäkerhetslagen ska den som svarar för verksamhet som medför exponering för naturlig strålning anmäla till Strålsäkerhetscentralen:

 1. gruvdrift enligt gruvlagen;
 2. brytningsarbete och annat arbete i underjordiska korridorer eller tunnlar, när den sammanräknade arbetstiden för en arbetstagare är mer än 100 timmar per år;
 3. hantering, användning, upplagring och återvinning av material och avfall bestående av naturmaterial som innehåller radioaktiva ämnen och där aktivitetskoncentrationen för uran-238 eller torium-232 eller sönderfallsprodukter av dessa är högre än en becquerel per gram;
 4. luftfart som avses i 152 §. Anmälningsplikten gäller sådana uppgifter om verksamheten och dess organisering som har relevans ur strålsäkerhetssynvinkel. Om dessa föreskrivs närmare i STUK:s föreskrifter.

Strålningsverksamhet som medför exponering för naturlig strålning kan vara

 • arbete i gruvor och brytningsplatser under jord samt i andra underjordiska arbetsutrymmen där andningsluftens radonhalt är ansenlig,
 • arbete i andra arbetsutrymmen där andningsluftens radonhalt är ansenlig,
 • leverans av sådant hushållsvatten till konsumenter som innehåller en högre halt av naturligt radioaktiva ämnen än normalt,
 • tillverkning av sådana byggnadsmaterial som innehåller en större mängd naturligt radioaktiva ämnen än normalt. Sådana byggnadsmaterial är åtminstone:
  • byggnaders stomkonstruktioner som tillverkas av mineralbaserade råvaror;
  • byggprodukter vars huvudsakliga byggmaterial består av granit eller andra granitoider såsom bergkross som innehåller granodiorit, tonalit eller gnejs samt grus eller sand;
  • byggprodukter där mellanprodukter, sidoprodukter eller avfall från industrier som utnyttjar aska eller mineralbaserade naturliga material har använts som råvara.   
 • behandling eller lagring av jord- eller stenmaterial eller andra ämnen eller som uppstått som resultat av användning av dessa material och som innehåller större mängder naturliga radionuklider än normalt. Sådan verksamhet är åtminstone:
  • produktion av ovanliga jordmetaller;
  • produktion av toriumföreningar och framställning av produkter som innehåller torium;
  • bearbetning av niob-tantalmalm;
  • produktion och förädling av olja och gaser;
  • geotermisk energiproduktion;
  • framställning av titandioxidpigment;
  • termisk framställning av fosfor;
  • zirkon- och zirkoniumindustri;
  • produktion av gödningsmedel av fosfat;
  • cementproduktion och underhåll av klinkerugnar som används därvid;
  • användning av torv- och kolkraftverk och underhåll, reparationer och tagande ur bruk av pannor i dessa;
  • framställning av fosforsyra;
  • smältning av metallmalm och av anrikad metallmalm;
  • tillverkning av hushållsvatten i filtreringsanläggningar för grundvatten;
  • brytning av annan malm än uranmalm.
 • verksamhet, vilken ger upphov till avfall som innehåller betydande mängder naturligt radioaktiva ämnen eller vilken orsakar betydande utsläpp av radionuklider i miljön,
 • flygverksamhet där flygpersonalen exponeras för betydande mängder rymdstrålning.

Kontakt

Kontakt