Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Kvalitetskontroll av apparaterna och STUK:s övervakning

Kvalitetskontroll av apparaterna och STUK:s övervakning

En tandröntgenapparat samt tillhörande kringutrustning och instrument måste uppfylla acceptanskraven som gäller under användning av utrustningen.

En tandröntgenundersökning görs på basis av remiss från tandläkare eller läkare. Behovet av en tandröntgenundersökning ska alltid övervägas skilt för varje patient och undersökningen ska medföra nytta för patienten. Tandröntgenundersökningar ska genomföras på ett sådant sätt att målsättningen för undersökningen uppnås, samtidigt som strålningen som den undersökta, personalen och andra personer exponeras för är så liten som möjligt.

För att uppnå detta mål måste man utföra mångsidig kvalitetssäkring på hela bilddiagnostikkedjan och kvalitetskontroll på apparaturen. För tandröntgenverksamhet och -apparatur ska ett kvalitetssäkringsprogram upprättas.

Övervakning

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av tandröntgenapparater med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018). Strålsäkerhetscentralen övervakar att tandröntgenverksamheten uppfyller de krav som ställs på den. När verksamheten inleds eller en ny tandröntgenapparat tas i bruk ska Strålskyddscentralen tillställas tillräckliga uppgifter inklusive utredningar som krävs för säker användning av strålning. En tandröntgenapparat kan tas i bruk när apparaten har anmälts till STUK och dess användning har godkänts. När innehavaren av apparaten, användningsutrymmet eller den person som ansvarar för strålningsverksamheten byts ut eller en apparat tas ur bruk ska förändringen anmälas utan dröjsmål. Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning.

Vid användning av intra- eller panoramatomografiröntgenapparater vid tandröntgen anlitas en strålsäkerhetsexpert endast om man behöver råd.

Om tandröntgen även inkluderar CBCT-undersökningar, kan en tandläkare fungera som strålsäkerhetsansvarig. Han eller hon ska dock påvisa för verksamhetsutövaren att han eller hon behärskar CBCT-åtgärder. Dessutom ska man då man inleder verksamheten anlita en sjukhusfysiker som i praktiken verkar som såväl sakkunnig i medicinsk fysik som strålsäkerhetsansvarig. Även under verksamheten ska man vid behov rådfråga en sjukhusfysiker.

Övervakningen av intraorala röntgenapparater baserar sig på testpaket och enkäter som skickas till platserna där de används. Användaren strålar testpaketet enligt instruktionerna med den apparat som anges i följebrevet och skickar testpaketet till Strålsäkerhetscentralen för analys. Med hjälp av testpaketet kontrolleras att apparaten fungerar på vederbörligt sätt (till exempel stråldos). Ger testresultatet anledning till detta, görs en separat inspektion på användningsplatsen.

Panoramatomografiapparater och CBCT-apparater inspekteras på användningsplatsen. Vid inspektionerna granskar apparatens funktion, strålskärmningen på platsen där strålning används samt arbetssätten vid det praktiska arbetet och ordnandet av kvalitetskontroll. Om inspektionerna upprättas ett protokoll där man antecknar mätvärden och eventuella brister, som beordras avhjälpas inom utsatt tid.

KONTAKTUPPGIFTER

Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300