Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Annan än konventionell tandröntgenverksamhet

Annan än konventionell tandröntgenverksamhet

Användningen av CBCT-apparater på rätt sätt kräver specialkunskap. Vid användning av CBCT-apparater ska särskild uppmärksamhet fästas vid patientens strålskydd.

Användningen av CBCT-apparater kräver alltid säkerhetstillstånd. Tillståndet ansöks skriftligt av Strålsäkerhetscentralen före verksamheten inleds. Mer information om tillståndsförfaranden finns på sidan Säkerhetstillstånd.

Också användningen av bärbara intraorala röntgenapparater kräver alltid säkerhetstillstånd. Ur utredningen som bifogas till tillståndsansökan ska det framgå varför en bärbar intraoral röntgenapparat är speciellt bra lämpad för den användning av strålning som tillståndsansökan gäller. Dessutom ska man redovisa antalet bildtagningar med apparaten och ange hur man avser ombesörja strålskärmningen för den som utför undersökningen.

Om man avser börja använda en intraoral röntgenapparat eller en panoramatomografiapparat för någon annan verksamhet än konventionell verksamhet på en tandläkarmottagning ska man ha ett säkerhetstillstånd för användning av apparaten. Andra användningssyften kan till exempel vara andra än odontologiska undersökningar av huvudets område vid misstanke om fraktur, screeningundersökningar eller vetenskaplig forskning på patienter.

Med ansökan om säkerhetstillstånd lämnas följande bilagor:

•    tekniska data om röntgenapparaten,
•    planritning över utrymmet där röntgenapparaten används; helst detaljritningar i storleken A4 (eller A3),
•    intyg om behörigheten av den person som föreslås som strålsäkerhetsansvarig,
•    ett utdrag ur handelsregistret om tillstånd ansöks av ett företag, ett andelslag eller något annat samfund.

Om röntgenapparaten, platsen där den används, apparatens ägare eller den strålsäkerhetsansvarige byts ut ska man skriftligt ansöka om ändring av säkerhetstillståndet. Till ansökan bifogas utredningar gällande förändringen.

Verksamhetens strålsäkerhet ombesörjs av den strålsäkerhetsansvarige vars behörighet ska ha godkänts av Strålsäkerhetscentralen. Kompetensområdena enligt verksamhetstyp  presenteras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning (bilaga 5).

Vem kan vara ansvarig läkare för vid en CBCT-åtgärd?

Användningen av CBCT-apparater på rätt sätt kräver specialkunskap. Undersökningar med CBCT-apparatur medför en klart större strålningsexponering för patienten än en konventionell tandröntgenundersökning.

Den specialkunskap som krävs för att använda CBCT-apparatur och tolka CBCT-bilder innehas av specialisttandläkare i radiologi och specialistläkare i radiologi. Vid CBCT-undersökningar kan de ovan nämnda fungera som läkare med ansvar för åtgärden, eftersom CBCT-undersökningar utgör en väsentlig del av deras specialiseringsutbildning.

Också andra specialistläkare och -tandläkare kan skaffa sig tillräcklig behörighet för att fungera som läkare med ansvar för CBCT-åtgärden eller utföra CBCT-undersökningar inom ramen för sitt specialområde.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att CBCT-undersökningarna endast utförs av en tandläkare med tillräcklig utbildning. Tillräcklig förtrogenhet berättigar en tandläkare att verka som läkare med ansvar för åtgärden och CBCT-undersökningar.

STUK kräver att man i samband med handläggningen av säkerhetstillståndet redovisar att läkare med ansvar för åtgärden som inte är specialisttandläkare i radiologi eller specialistläkare i radiologi är behöriga att utföra CBCT-undersökningar. Då CBCT-verksamhet inleds ska en strålsäkerhetsexpert anlitas och senare ska en strålsäkerhetsexpert vara tillgänglig vid behov. Å andra sidan borde man även vid kliniska auditeringar bedöma att det i situationer som kräver specialkunskap används sakkunniga inom radiologi.

En CBCT-undersökning kan också genomföras av en sköterska med utbildning i detta

En utbildad röntgensjuksköterska kan självständigt genomföra en CBCT-undersökning enligt läkarens remiss. En munhygienist eller tandsköterska kan på verksamhetsutövarens ansvar genomföra en CBCT-undersökning om han eller hon har fått tillräcklig utbildning för att genomföra CBCT-undersökningar.

ANNANSTANS PÅ WEBBPLATSEN

KONTAKTUPPGIFTER

Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300