Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Upphöra att använda strålning

Säkerhetstillståndets giltighet upphör och STUK ska återkalla säkerhetstillståndet när den strålningsverksamhet som det avser har avslutats och tillståndshavaren på godtagbart sätt har bevisat att han har överlåtit eller oskadliggjort de strålkällor som avses i tillståndet, det radioaktiva avfall som uppkommit i verksamheten och det avfall som avses i 78 § 3 mom. i strålsäkerhetslagen.

STUK får återkalla säkerhetstillståndet om villkoren för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls eller om tillståndshavaren upprepade gånger eller i väsentlig grad har brutit mot tillståndsvillkoren, mot bestämmelserna i strålsäkerhetslagen eller mot bestämmelser eller föreskrifter givna med stöd av den, och trots uppmaning inte har rättat till bristerna eller sitt tillvägagångssätt.

Säkerhetstillståndet upphör att gälla om tillståndshavaren avlider, förlorar sin rättshandlingsförmåga eller förlorar rätten att utöva sitt yrke, om vilket den strålsäkerhetsansvarige genast ska upplysa Strålsäkerhetscentralen.

Innehavaren av säkerhetstillståndet ska meddela skriftligen om att denne upphör med att använda strålning. Verksamhetsutövare ska göra sig av med strålkällor som kräver säkerhetstillstånd när de inte längre behövs, genom att returnera dem till tillverkaren eller leverantören eller överlåta dem till en annan verksamhetsutövare som har ett giltigt säkerhetstillstånd. Om strålkällans halveringstid och aktivitet är sådana att det är tryggt att låta källan åldras är det dock tillåtet att ställa strålkällan i lager istället för att returnera eller överlåta den. Verksamhetsutövare ska vara beredda på att ta hand om använda strålkällor och radioaktivt avfall som har uppkommit i verksamheten och se till att de utrymmen som använts i verksamheten rengörs så att de blir fria från radioaktiva ämnen.

Då man avslutar sådan verksamhet där det använts anordningar som alstrar strålning på elektrisk väg, till exempel röntgenutrustning, ska man se till att de strålningsalstrande anordningarna har skrotats eller gjorts funktionsodugliga på ett lämpligt sätt. Ovan nämnda åtgärder utgör en del av strålningsanvändning och kan genomföras med ett säkerhetstillstånd för användning av strålning.

I vissa fall kan det emellertid behövas även andra åtgärder i samband med att man upphör använda strålning. Verksamhetsutövare ska rengöra områden, utrymmen och konstruktioner som blivit kontaminerade med radioaktiva ämnen eller aktiverade så att mängden kvarblivande radioaktiva ämnen inte är högre än friklassningsnivån.
 
För rengöring krävs säkerhetstillstånd om mängden radioaktiva ämnen före rengöringen än högre än friklassningsnivån.

Om det inte går att minska mängden radioaktiva ämnen genom en rimlig insats ska verksamhetsutövaren tillställa STUK en åtgärdsplan för området, utrymmet eller konstruktionerna.

STUK meddelar närmare föreskrifter om tillvägagångssätten vid tagande ur bruk och rengöring av strålkällor och driftsutrymmen.

Linkkilista Muualla verkossa Att upphöra med att använda strålning

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246