Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Handlande vid strålsäkerhetsincidenter

Handlande vid avvikande händelser

Vid en allvarlig strålsäkerhetsincident ska man agera snabbt.

Strålsäkerhetsincident

Enligt definitionen i strålsäkerhetslagen avses med strålsäkerhetsincident en händelse till följd av vilken strålsäkerheten äventyras eller kan äventyras, samt oplanerad medicinsk exponering. I praktiken avser strålsäkerhetsincident

 • en från den normala verksamheten avvikande händelse som kan äventyra strålsäkerheten för arbetstagare eller för allmänheten på platsen där strålning används eller i dess omgivning
 • betydande oplanerad medicinsk exponering
 • en strålkälla som kräver säkerhetstillstånd och som har försvunnit eller används eller innehas olovligt
 • betydande spridning av ett radioaktivt ämne inomhus eller i miljön
 • andra avvikande observationer och uppgifter som kan ha väsentlig relevans för strålsäkerheten.

Vid en strålsäkerhetsincident iakttas i första hand användningsplatsens egna anvisningar.

Hur ska man agera?

Omedelbara åtgärder

Strålningsexponeringen begränsas i så stor omfattning som möjligt så att

 • området med strålrisk identifieras och avgränsas
 • tillträde av utomstående till ifrågavarande område förhindras
 • spridning av kontaminationen förhindras
 • genom att tillträde till den kontaminerade området förhindras
 • genom att undvika hantering av kontaminerade föremål
 • genom att använda skyddshandskar och -kläder
 • man använder andningsskydd, om man misstänker att det finns radioaktiva ämnen i inandningsluften och det inte är möjligt att lämna detta område
 • ansamling av radioaktiv jod i sköldkörteln förhindras
 • avlägsnandet av radionuklider ur kroppen försnabbas
 • patienten avlägsnas från strålknippet
 • den slutna strålkällan avlägsnas från patienten.

Händelsen anmäls till den strålsäkerhetsansvarige.

Nedtecknande av händelseförloppet

Man antecknar följande så fort som möjligt innan detaljer glöms bort:

 • Händelseförloppet och åtgärder som vidtagits samt tidpunkter för dessa.
 • Namnen på och kontaktuppgifterna till personer som blivit exponerande eller varit delaktiga i händelsen samt i fråga om anställda sådana uppgifter som avses 42 § i SRF så att doserna kan införas i dosregistret.
 • Detaljinformation om exponeringen (hur länge man vistats på olika avstånd från källan, användningen av andningsskydd o.s.v.).

Händelsen anmäls till andra instanser som måste få information om den

 • Strålsäkerhetscentralen
 • Valvira
 • Polisen
 • Delaktiga i strålsäkerhetsincidenten.

Åtgärder för att utreda omfattningen på strålningsexponeringen

Händelser som medför stor exponering

 • Hälsotillståndet för personer som blivit exponerande bedöms.
 • En fullständig blodbild görs, om man misstänker en plötslig strålningsexponering på över 0,5 Sv.

Fall som gäller en patient

 • Patienten och den behandlande läkaren informeras.

Råd

 • Vid behov ska man be om råd av strålsäkerhetsexperten och en expert inom medicinsk fysik.

Strålsäkerhetscentralen deltar vid behov i utredningen av strålsäkerhetsincidenten till exempel genom att inspektera platsen där incidenten inträffade.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246