Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Beredskap inför strålsäkerhetsincidenter

Beredskap för avvikande händelser

En separat föreskrift om strålsäkerhetsincidenter har utfärdats: ”Strålsäkerhetscentralens föreskrift om handlingsplan för strålsäkerhetsincidenter samt åtgärder under och efter strålsäkerhetsincidenter”. Man ska redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter. Beredskapen stöds av en ordentligt upprättad säkerhetsbedömning.

Skyldigheter för verksamhetsutövare

Ansvaret för säkerheten vid användning av strålning åligger verksamhetsutövaren och därför måste man redan under normal verksamhet förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter som äventyrar strålsäkerheten genom att upprätta en handlingsplan som omfattar:

 • förhållningsregler för hur man på användningsplatsen handlar vid de vanligaste strålsäkerhetsincidenterna
 • utbildning och övningar som gäller omedelbara åtgärder för att begränsa strålningsexponeringen
 • åtgärder för att utreda orsakerna till strålsäkerhetsincidenterna och för att dra lärdom av dem.

De för användningsplatsen specifika förhållningsreglerna ska finnas i skriftlig form och vara tillgängliga för de anställda. Förhållningsreglerna ska med beaktande av verksamhetens art och omfattning omfatta:

1.    Omedelbara åtgärder för att begränsa strålningsexponeringen inklusive

 • identifiera och avgränsa området där det råder strålrisk
 • förhindra tillträde för utomstående till området där det råder strålrisk
 • använda andningsskydd om det finns misstankar om att radioaktiva ämnen har läckt ut i inandningsluften
 • förhindra att kontaminationen sprids
 • anmäla strålsäkerhetsincidenten till den strålsäkerhetsansvariga
 • förhindra att radioaktiv jod ackumuleras i sköldkörteln
 • försnabba avlägsnandet av radionukleider ur kroppen
 • avlägsna sluten strålkälla från patient vid strålbehandling
 • avlägsna patient från strålknippe.

2.    Dokumentering av händelseförloppet inklusive

 • utförda åtgärder och tidpunkten för dem
 • namn och kontaktuppgifter för de personer som exponerats för strålning eller annars varit delaktiga i strålsäkerhetsincidenten, samt för arbetstagare de uppgifter som avses i 42 § i SRF
 • detaljerade uppgifter om exponeringen.

3.    Anmälning av en strålsäkerhetsincident

 • till behörig myndighet
 • till delaktiga i strålsäkerhetsincidenten.

4.    Åtgärder som vidtagits för att klargöra omfattningen av strålningsexponeringen
5.    Brådskande åtgärder som vidtagits för bedömning av hälsotillståndet hos de personer som exponerats för strålning
6.    Anvisningar för att informera patienten och den behandlande läkaren
7.    Vid behov rådfrågning av strålsäkerhetsexpert och expert inom medicinsk fysik.

Av användningsplatsens förhållningsregler behöver inte framgå åtgärder för sådant som inte är möjligt att göra i verksamheten i fråga. Till exempel användningen av en röntgenapparat kan inte sprida radioaktiva ämnen. På grund av detta behöver man inte ange något förfarande för att förhindra kontamination. Förhållningsreglernas omfattning kan ställas i förhållande till den exponering som verksamheten medför, dock ska man i användningsplatsens förhållningsregler ange åtminstone punkterna 1–4 och 7, om klassen för den strålningsexponering som verksamheten medför är 2 eller 3. I verksamhet där strålningsexponeringens klass är 1 ska punkterna 1–7 anges.

Utöver detta ansvarar verksamhetsutövaren bland annat för följande omständigheter:

 • bekräfta de metoder som används för att övervaka och regelbundet kontrollera samt testa säkerhetsarrangemangen, strålningsalstrande apparater och andra strålkällor för att upptäcka sådan försämring av prestanda som skulle kunna leda till avvikande händelser
 • säkerställa att underhåll, kontroller och test av strålningsalstrande apparater och andra strålkällor görs på vederbörligt sätt i enlighet med strålsäkerhetsföreskrifter och utan att orsaka onödig strålningsexponering,
 • bekräfta de metoder som används för att snabbt upptäcka ovanliga funktioner som äventyrar säkerheten och utan dröjsmål vidta nödvändiga reparationer,
 • säkerställa att radioaktiva ämnen tas i beaktande i användningsplatsens räddnings- och säkerhetsplan,
 • bekräfta förfaranden för regelbunden bedömning och uppföljning av säkerhetsåtgärder,
 • bokföra de strålningsalstrande apparater och strålkällor som man ansvarar för och deras placering, anskaffningar och överlåtelser.

Riskanalys

För att identifiera och kartlägga risker i anslutning till verksamheten ska man på förhand uppskatta bland annat följande:

 • sannolikheten för en eventuell strålsäkerhetsincident,
 • antalet människor som eventuellt exponeras för strålning och deras strålningsexponering,
 • risken för och konsekvenserna av att konstruktioner, system och processer i anslutning till strålskydd eller strålsäkerhet havererar,
 • den eventuella effekten av förändringar i organisationens externa eller egna verksamhet på strålsäkerheten,
 • effekterna av förändringar som planerats på strålskärmningen eller säkerhetsåtgärder.

Beroende på verksamhet kan det dessutom behövas att man uppskattar:

 • de faktorer som kan leda till utsläpp av radioaktiva ämnen och åtgärderna med vilka dessa förhindras eller upptäcks,
 • största möjliga aktivitet av radioaktiva ämnen i omgivningen på grund av utsläpp till följd av en eventuell skada på skyddskonstruktioner,
 • de faktorer som kan leda till små, men kontinuerliga utsläpp av radioaktiva ämnen och åtgärderna med vilka sådana utsläpp förhindras eller upptäcks,
 • de faktorer som kan leda till oavsiktlig påkoppling av strålfältet och åtgärderna med vilka detta förhindras eller upptäcks,
 • hur väl kompensatoriska, av varandra oberoende skyddsarrangemang begränsar sannolikheten för och omfattningen av eventuell strålningsexponering.

Det kan finnas behov av att regelmässigt och efter betydande förändringar göra följande ytterligare uppskattningar:

 • användarerfarenheter och annan information om misstag, fel och avvikande händelser som kunde ha lett till exponering,
 • betydande förändringar eller underhåll på strålkällor, deras placering eller funktion,
 • betydande förändringar i verksamheten eller anvisningarna.

Resultaten från riskanalysen måste dokumenteras och resultaten utvärderas för att besluta vilka reparationsåtgärder som behövs. Om man till följd av riskanalysen eller annars konstaterar att förbättring av skärmar eller andra åtgärder som förbättrar säkerheten behövs, ska också effekterna av dessa åtgärder noga bedömas. Om alla åtgärder för att förbättra säkerheten inte kan genomföras på en gång, ska det uppskattas hur brådskande de är.

Strålkällor och deras placering

Man ska sträva efter att planera, konstruera och underhålla strålningsalstrande apparater och andra strålkällor så att olyckor och stålsäkerhetsincidenter kan förhindras så effektivt som möjligt och att man även vid eventuella strålsäkerhetsincidenter kan begränsa skadorna och strålningsexponeringen så mycket som praktiskt är möjligt till en rimlig kostnad.

Vid val och placering av strålningsalstrande apparater och andra strålkällor samt i planeringen av användningsutrymmen beaktas följande:

 • faktorer, med vilka man förhindrar skador på strålkällor eller att dessa hamnar i händerna på obehöriga,
 • faktorer som påverkar arbetstagarnas och befolkningens strålningsexponering, till exempel luftkonditionering, strålskärmning eller avstånden från utrymmen där man vistas.

Strålkällornas placering har särskilt stor betydelse om man använder eller lagrar stora mängder radioaktiva ämnen eller om det finns risk för utsläpp av radioaktiva ämnen i verksamheten. Då kan det vara nödvändigt att upprätta särskilda och genomförbara skyddsplaner samt anvisar särskilt noga om skyddsåtgärderna.

Skyddsarrangemang

De åtgärder med vilka man förhindrar att en strålkälla blir utsatt för lagstridig verksamhet, till exempel vållande av skada på strålkälla eller användning av den i syfte att skada, kallas för skyddsarrangemang. Skyddsarrangemangen ska beaktas i all användning av strålning som omfattas av säkerhetstillståndet och de ska proportioneras till källornas skadlighet och verksamhetsarten. Skyddsarrangemangen ska genomföras som en helhet med strålsäkerhetsåtgärderna så att man uppnår bästa möjliga helhetslösning där båda perspektiven beaktas. De praktiska skyddsarrangemangen omfattar bland annat att

 • man utför kontroll, mottagning samt överlåtelse av strålkällor och strålningsalstrande apparater och bokför dem,
 • strålkällor skyddas med strukturella hinder,
 • man ordnar passerkontroll.

Beroende på verksamhet kan det dessutom behövas att man

 • upprättar en plan för skyddsarrangemangen,
 • ombesörjer datasäkerheten,
 • tar i bruk ett larmsystem.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246