Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Anmälning om strålsäkerhetsincidenter

Anmälning om strålsäkerhetsincidenter

Allvarliga strålsäkerhetsincidenter ska anmälas per telefon

Allvarliga strålsäkerhetsincidenter vars hantering kräver instruktioner av Strålsäkerhetscentralen eller som kan äventyra människors hälsa ska ofördröjligen anmälas per telefon.

 • Under tjänstetid, ring 09 759 881 (Strålsäkerhetscentralens växel).
 • Utanför tjänstetid, ring 112 (nödcentralens allmänna nödnummer) och be nödcentralen förmedla samtalet till Strålsäkerhetscentralens jour.

När du anmäler, ge så utförliga uppgifter som möjligt om följande:

 • verksamhetsutövarens namn och säkerhetstillståndets nummer
 • den strålsäkerhetsansvarigas namn
 • anmälarens namn och kontaktuppgifter
 • tid och plats för strålsäkerhetsincidenten
 • strålkällor med anknytning till strålsäkerhetsincidenten
 • beskrivning av strålsäkerhetsincidenten
 • uppgifter om eventuellt exponerade personer och den strålningsexponering de blivit utsatta för
 • uppskattning av eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön
 • omedelbara åtgärder
 • preliminär uppskattning av orsakerna till strålsäkerhetsincidenten.

Telefonanmälan ska omedelbart bekräftas skriftligen. Andra än allvarliga strålsäkerhetsincidenter kan också anmälas skriftligt. Anmälan kan göras med blanketten "Anmälan om strålsäkerhetsincident".

Vilka incidenter ska ofördröjligen anmälas?

Enligt 130 § i strålsäkerhetslagen ska Strålsäkerhetscentralen utan dröjsmål underrättas om:

1.    strålsäkerhetsincidenter som kan äventyra strålsäkerheten för arbetstagare eller för allmänheten på den plats där strålning används eller i dess omgivning
2.    betydande medicinsk exponering som är oplanerad
3.    en strålkälla som kräver säkerhetstillstånd har försvunnit eller används och innehas utan tillstånd
4.    betydande spridning av ett radioaktivt ämne inomhus eller i miljön
5.    andra avvikande observationer och om uppgifter som kan ha väsentlig relevans för strålsäkerheten.

Enligt 4 § i föreskriften S/2/2018 är oplanerad medicinsk exponering betydande om:

1.    den elektron- eller fotonstråldos som alstrats med en strålbehandlingsanordning och som en patient utsatts för avviker eller skulle ha kunnat avvika med minst 25 % från den planerade helhetsdosen
2.    den elektron- eller fotonstråldos som alstrats med en strålbehandlingsanordning och som två eller flera på varandra följande patienter blivit utsatta för avviker eller skulle ha kunnat avvika med 5–25 % från den planerade helhetsdosen
3.    den aktivitet som patienten utsatts för vid isotopbehandling avviker eller skulle ha kunnat avvika med minst 25 % från den planerade aktiviteten
4.    den aktivitet som två eller flera på varandra följande patienter har utsatts för vid isotopbehandling avviker eller skulle ha kunnat avvika med 10–25 % från den planerade aktiviteten
5.    fel patient exponeras, när kategorin för den medicinska exponeringen är 1
6.    en undersökning eller åtgärd orsakar en patient eller fel patient en extra effektiv dos på minst 10 mSv
7.    en undersökning, åtgärd eller behandling orsakar en patient en deterministisk skada på grund av extra strålningsexponering
8.    den dos som ett foster absorberar på grund av extra exponering är minst 10 mGy
9.    minst 10 patienter orsakas systematisk extra exponering och exponeringen av en enskild patient är minst 50 % större än den planerade exponeringen i sådan verksamhet, där den medicinska exponeringens kategori är 1 eller 2
10.    annan medicinsk exponering, som är viktig att anmäla till andra verksamhetsutövare för att förhindra motsvarande strålsäkerhetsincidenter.

När det gäller tillbud rörande produkter och utrustning för hälso- och sjukvård ska en rapport om riskhändelse också göras till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

En strålsäkerhetsincident ska utredas

En strålsäkerhetsincident som ofördröjligen ska anmälas ska utredas skriftligt av verksamhetsutövaren. I utredningen ska de i anmälan begärda uppgifterna kompletterade med detaljer om incidenten eller observationen ingå. Dessutom ska närmare uppgifter om orsakerna till och konsekvenserna av strålsäkerhetsincidenten ingå. Av utredningen ska också åtgärderna för att förhindra motsvarande strålsäkerhetsincidenter framgå. Den skriftliga utredningen ska ofördröjligen sändas till Strålsäkerhetscentralen. Kravet på utredning ges i 6 § i föreskrift S/2/2018.

Anmälan om en strålsäkerhetsincident kan samtidigt innehålla en utredning av strålsäkerhetsincidenten. Utredningen om strålsäkerhetsincidenten kan ges på samma blankett som anmälan om strålsäkerhetsincidenten.

Sammanfattande information om strålsäkerhetsincidenter

Strålsäkerhetsincidenter gällande oplanerad medicinsk exponering, vilka inte behöver anmälas omedelbart, anmäls årligen i sammandrag. Anmälan kan göras med blanketten Årsanmälan om strålsäkerhetsincidenter längst ned på sidan. Görs anmälan på annat sätt ska den innehålla minst de i tabell 1 i bilaga 1 till föreskrift S/2/2018 nämnda uppgifterna. Strålsäkerhetsincidenter som inträffat föregående kalenderår ska anmälas till Strålsäkerhetscentralen senast den 1 februari.
Utredning behöver inte göras om strålsäkerhetsincidenter som årligen anmäls i sammandrag till Strålsäkerhetscentralen.

Varför ska strålsäkerhetsincidenter anmälas?

Skyldigheten att anmäla strålsäkerhetsincidenter till Strålsäkerhetscentralen stadgas i 130 § i strålsäkerhetslagen. Strålsäkerhetscentralen för statistik över i Finland inträffade strålsäkerhetsincidenter och publicerar sammandrag och analyser av dem. Syftet med statistiken och analyserna är att liknande händelser ska undvikas i framtiden. Sammandrag av strålsäkerhetsincidenter finns till exempel i årsrapporterna om användning av strålning. Internationella atomenergiorganet IAEA rapporterar strålsäkerhetsincidenter som inträffar i dess medlemsländer. Också betydande strålsäkerhetsincidenter som inträffat i Finland rapporteras till IAEA.

Blanketter för anmälan om strålsäkerhetsincidenter