Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Övervakning av hälsotillståndet

Syftet med övervakning av hälsotillståndet av en arbetstagare i strålningsarbete är att säkerställa att arbetstagaren är lämplig för arbetet och att dennes hälsotillstånd inte utgör ett hinder för strålningsarbete. Den läkare som ansvarar för övervakning av strålningsarbetares hälsotillstånd i kategori A ska vara godkänd som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

För vem ska övervakning av hälsotillståndet ordnas?

Strålningsarbetare i kategori A ska genomgå en inledande hälsoundersökning innan arbetet påbörjas för att man ska kunna konstatera att arbetstagaren är lämplig för arbetet. Utöver detta ska en årlig hälsokontroll ordnas. Arbetstagaren får inte klassificeras i kategori A, eller hållas i strålningsarbete enligt denna kategori, om dennes hälsa inte tillåter detta. För strålningsarbetare i kategori B finns det inte ett strålskyddsrelaterat behov att ordna hälsotillståndsövervakning.

Vilka uppgifter ska verksamhetsutövaren meddela till läkaren?

Verksamhetsutövaren ska meddela till läkaren med ansvar för övervakning av hälsotillståndet i vilken av de två kategorierna man avser klassificera strålningsarbetaren. Läkaren ska även ges så detaljerade uppgifter om arbetstagarens arbetsuppgifter och -förhållanden samt faktorer som påverkar strålningsexponeringen, att läkaren kan avgöra om arbetstagaren är lämplig för arbetet och fatta beslut om övervakningen av arbetstagarens hälsotillstånd.

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål informera läkaren med ansvar för övervakning av hälsotillståndet om observationer och avvikande händelser som har betydelse för arbetstagarens strålningsexponering.

Läkare med ansvar för övervakning av hälsotillståndet och behörighet

Den läkare som ansvarar för övervakning av strålningsarbetares hälsotillstånd i kategori A ska vara godkänd som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Mer information om fastställande av behörigheten som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning fås från Valvira. Valvira antecknar läkarens behörighet i registret Terhikki och upprätthåller förteckningen över godkända företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning.