Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Dosövervakning för utomstående arbetstagare

Verksamhetsutövaren och den externa arbetstagarens arbetsgivare ansvarar för att skydda externa arbetstagare. De ska också se till att den externa arbetstagaren har samma skydd som verksamhetsutövarens egna arbetstagare.

Externa arbetstagare är anställda i ett externt företag och självständiga näringsidkare, som utan att vara anställda av verksamhetsutövaren deltar i strålningsarbete som verksamhetsutövaren låter utföra.

Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och verksamhetsutövare

Arbetsgivaren för en extern arbetstagare ansvarar för att arbetstagarens exponering hålls inom tillåtna gränser med beaktande av all strålningsexponering som verksamhetsutövarens arbete utsätter arbetstagaren för. Detta förutsätter också att en bedömning av den anställdes totala exponering utförs redan i förväg. Arbetsgivaren klassificerar strålningsarbetarna i kategorierna A och B samt ordnar nödvändig övervakning av hälsotillståndet. Arbetsgivaren ansvarar även för att ge en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning den information som behövs för att övervaka arbetstagarens hälsotillstånd.
 
Arbetsgivaren ser även till att arbetstagaren har utfört nödvändig utbildning, inklusive kompletterande utbildning, och är förtrogen med sina uppgifter. Arbetsgivaren ska även för egen del se till att de uppgifter som ska registreras och resultaten av den individuella dosövervakningen införs i dosregistret för arbetstagare, även om det ligger på verksamhetsutövarens ansvar att ordna övervakning av exponeringsförhållandena och individuell dosövervakning, och det i praktiken ofta är dosimetritjänsten som sköter införandet av uppgifter i dosregistret.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att på förhand utreda i vilken grad den externa arbetstagaren tidigare har exponerats yrkesmässigt. Verksamhetsutövaren ansvarar också för att bedöma på förhand hurudan exponering den externa arbetstagaren utsätts för i arbete som verksamhetsutövaren ansvarar för och på vilka sätt exponeringen kan minskas. Därtill ska verksamhetsutövaren säkerställa att den kategori som arbetsgivaren har placerat den externa arbetstagaren i är korrekt med hänsyn till den verksamhet som verksamhetsutövaren har ansvar för.

Verksamhetsutövaren ska ordna övervakning av exponeringsförhållandena och individuell dosövervakning för den externa arbetstagaren som deltar i verksamhetsutövarens verksamhet, och därtill anmäla behövliga uppgifter till dosregistret. Verksamhetsutövaren ska även säkerställa att det för externa arbetstagare i kategori A ordnas nödvändig övervakning av hälsotillståndet och att dessa arbetstagare, med avseende på sin hälsa, kan utföra det anvisade arbetet i verksamhet som verksamhetsutövaren ansvarar för. Verksamhetsutövaren ska för sin del också se till att nödvändiga uppgifter skickas till en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning.

I praktiken kan verksamhetsutövaren och arbetsgivaren skriftligen avtala om vem som ansvarar för ordnande av individuell dosövervakning och lämnande av uppgifter till dosregistret.


Strålningsarbete ska ses som en helhet

När samma arbetstagare utför arbete som medför exponering för strålning för fler än en verksamhetsutövare, ansvarar varje verksamhetsutövare för sin egen verksamhets del för att övervakningen av stråldos och hälsotillståndet ordnats på lämpligt sätt. Vid bedömning av en arbetstagares behov av dosövervakning och övervakning av hälsotillståndet ska man beakta det strålningsarbete som arbetstagaren utför för olika verksamhetsutövare i sin helhet samt arbetets art och den totala arbetstiden.

När en arbetstagare utför arbete som medför exponering för strålning för fler än en verksamhetsutövare vid olika användningsplatser, ska arbetstagarens egen arbetsgivare tillsammans med sin arbetstagare, och vid behov med de andra verksamhetsutövarna, utreda om strålningsarbetaren ska klassificeras i kategori A eller B. Individuell dosövervakning och övervakning av hälsotillståndet ordnas i enlighet med kategorin.

Endast en dosimeter används åt gången

En arbetstagare bör i mån av möjlighet sträva efter att använda en persondosimeter som hen har med sig till de olika användningsplatserna. Exponeringen som arbetstagaren utsätts för ska uppskattas på förhand och utredningsgränser för den individuella dosövervakningen ska tas i bruk. Om det bedöms att en arbetstagares strålningsexponering i huvudsak orsakas på en användningsplats kan man förse arbetstagaren med en dosimeter som hen använder vid denna arbetsstation och en annan dosimeter som arbetstagaren använder vid alla andra användningsplatser. Två officiella dosimetrar ska dock inte användas samtidigt för att undvika att den yrkesmässiga exponeringen rapporteras dubbelt till dosregistret. Dosimetrar som alarmerar bör däremot användas vid sidan av den officiella mätaren då det behövs.