Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Skydd av arbetstagare och strålningsmätningar

I skyddet av strålningsarbetare ingår uppföljning av exponeringsförhållanden, personlig dosuppföljning samt utredning, och vid behov uppföljning, av hälsotillståndet.

Strålningsarbetare klassificeras i kategori A eller B. Klassificeringen grundar sig på en bedömning av den yrkesmässiga strålningsexponeringen och den potentiella exponeringen. För varje strålningsarbetare ordnas övervakning av strålningsexponering och hälsotillståndet på basis av dennes kategori. Undantag till detta är flygpersonal och arbetstagare som utsätts för radon, vilka inte omfattas av klassificeringen av strålningsarbetare och övervakning av hälsotillståndet. Närmare bestämmelser om klassificering av strålningsarbetare ges i statsrådets förordning om joniserande strålning.

Strålningsmätningar utförs både för att skydda arbetstagarna och av andra skäl, såsom kvalitetssäkring för strålningsanvändning och för att fastställa patienternas strålningsexponering inom sjukvården. Då man gör strålningsmätningar måste man alltid säkerställa att mätaren som används är lämplig för ändamålet, och att den är korrekt kalibrerad, för att mätresultatet skall vara tillräckligt tillförlitligt.