Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Vem ansvarar för användningen av joniserande strålning?

Enligt strålsäkerhetslagen (859/2018) ansvarar verksamhetsutövaren för säkerheten vid användning av strålning.

Ansvaret som åligger verksamhetsutövaren är till sin natur ett juridiskt och administrativt ansvar. Detta betyder att verksamhetsutövaren bland annat är skyldig att se till att man har rätt personer på rätt ställen i strålningsarbete och att behörigheterna har fastställts på vederbörligt sätt. Också krav på till exempel avhjälpande av missförhållanden eller ersättande av skador som åsamkats vid användning av strålning riktas till verksamhetsutövaren.

Osion etusivun tekstinosto Vem är verksamhetsutövaren?

Vem är verksamhetsutövaren?

Verksamhetsutövaren är en innehavare av säkerhetstillstånd, rörelseidkare eller yrkesutövare, företag, sammanslutning, stiftelse eller inrättning som i sin verksamhet använder strålkällor, eller annan arbetsgivare eller näringsidkare som utövar strålningsverksamhet.

Osion etusivun tekstinosto Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning

Verksamhetsutövaren kan överlåta ansvaret för praktiska ärenden med anknytning till strålsäkerhet till en strålsäkerhetsansvarig eller någon annan utnämnd person. Detta minskar dock inte verksamhetsutövarens ansvar för att krav enligt strålningslagstiftningen följs.

Osion etusivun tekstinosto Ansvarig föreståndare

Strålsäkerhetsansvarig

Vid ansökan om säkerhetstillstånd utser verksamhetsutövaren en strålsäkerhetsansvarig för vem man ansöker om STUKs godkännande. Vid byte av strålsäkerhetsansvarig söks ändring av säkerhetstillstånd på förhand.

Osion etusivun tekstinosto Ansvarsfördelning vid strålningsverksamhet inom hälso- och sjukvården

Ansvarsfördelning vid strålningsverksamhet inom hälso- och sjukvården

Enligt strålsäkerhetslagen ska läkaren bedöma berättigandet av en åtgärd som medför exponering för strålning med beaktande av syftet med åtgärden och egenskaper hos den person som utsätts för åtgärden.

Osion etusivun tekstinosto Arbetstagarens ansvar

Arbetstagarens ansvar

En arbetstagare i strålningsarbete ska ombesörja sin egen och andras säkerhet och i sitt arbete följa bestämmelserna i strålningslagstiftningen samt de anvisningar som ges av verksamhetsutövaren och den strålsäkerhetsansvarige.