Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Strålskärmning av utrymmen

Strålskärmning av utrymmen

Strålskärmningen av användningsutrymmen för strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen ska planeras och konstrueras så att användningen av strålning inte orsakar fara. Redan under planeringen ska apparaternas eller strålkällornas driftsbelastning och -sätt iakttas och man ska se till att strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen inte hamnar i besittning av obehöriga.

Strålskärmningen av användningsutrymmen och kringliggande utrymmen ska planeras och konstrueras så att den strålningsexponering som källan ger upphov till blir så liten som det med rimliga åtgärder är möjligt och så att dosgränser enligt statsrådets förordning inte överskrids. I planeringen av utrymmena ska också eventuell exponering från flera strålkällor iakttas.

Strålsäkerhetscentralen utfärdar med stöd av strålsäkerhetslagen de säkerhetskrav som ska iakttas i planeringen av utrymmena. Närmare krav ges i Strålsäkerhetscentralens föreskrifter som publiceras senare.

Skärmningen av utrymmena och de övriga arrangemangen presenteras till Strålsäkerhetscentralen när man ansöker om säkerhetstillstånd. Vid behov ger Strålsäkerhetscentralen ett förhandsutlåtande om skärmningen av användningsutrymmen och kringliggande utrymmen. Skärmningen av användningsplatsen kontrolleras i samband med idrifttagningsinspektionen som Strålsäkerhetscentralen utför.

Strålningsalstrande apparater och radioaktiva ämnen samt utrymmena där de används och förvaras ska märkas med vederbörliga varningssymboler. Varnings- och förbudssymboler kan hämtas på STUKs webbplats.

Skydd av arbetstagare

Strålningsexponeringen som arbetstagarna utsätts för ska utredas på förhand och härvid ska även risken för strålsäkerhetsincidenter beaktas. Platserna där arbete utförs ska vid behov indelas i kontrollerade områden och övervakade områden och strålningsarbetarna ska vid behov klassificeras i kategori A eller B.

Med kontrollerat område avses ett område som kontrolleras och där man ska följa särskilda säkerhetsanvisningar för att skydda sig mot strålning och förhindra spridning av radioaktiv kontamination. På ett övervakat område övervakas arbetsförhållandena för att skydda arbetstagarna mot strålning. Detaljerade anvisningar om klassificering av områden ges i statsrådets förordning om joniserande strålning.

Verksamhetsutövaren ska ge arbetstagarna tillräckliga anvisningar om arbete på kontrollerade områden och övervakade områden och om skydd mot strålning.

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246