Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom hälso- och sjukvården

Kvalitetssäkring vid användning av strålning inom hälso- och sjukvården

Verksamhetsutövaren ska fastställa kvalitetsmål för verksamhet som förutsätter säkerhetstillstånd och ombesörja kvalitetssäkring av verksamhet som medför exponering för strålning för att säkerställa att de fastställda målen och de lagstadgade kraven uppfylls. Kvalitetssäkringsförfaranden ska bedömas regelbundet samt vid behov ändras.

För genomförande av kvalitetssäkringen ska man upprätta ett kvalitetssäkringsprogram där man fastställer de nödvändiga åtgärderna för kvalitetssäkring, hur de ska genomföras och med vilka intervall, åtgärdsgränser, vilka åtgärder som ska vidtas när åtgärdsgränserna överskrids och vem som ansvarar för att åtgärderna enligt programmet genomförs.. Dessutom ska kvalitetssäkringsprogrammet innehålla anvisningar för teknisk testning och kontroll avseende nödvändiga anordningar och källor.

Kvalitetssäkringsförfaranden ska bedömas regelbundet samt vid behov ändras. Åtgärderna i samband med och utvärderingen av kvalitetssäkringen ska dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.

Funktionen och det tekniska skicket hos de apparater som används ska kontrolleras både genom kvalitetssäkringsåtgärder och kontinuerligt under användningen. Bildkvaliteten ska dessutom också bedömas på kliniska patientbilder. Vid behov ska funktionen korrigeras. Bedömning av verksamhetssätten och resultaten är en viktig del av enhetens verksamhet och dess utveckling. Verksamheten bedöms bland annat genom självbedömning och en såväl intern som extern klinisk auditering.

Om verksamhetsutövarens skyldighet att ordna kvalitetssäkring och upprätta ett kvalitetssäkringsprogram stadgas i 30 § i strålsäkerhetslagen och i STUKs föreskrift.

Annanstans på webbplatsen

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300